Minu Meelespea.net

Kataloog

Pakendi infoleht: Aselaiinhape

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

  • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
  • Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
  • Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
  • Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

MIS RAVIM ON SKINOREN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Skinoren sisaldab toimeainena aselaiinhapet ning see on mõeldud välispidiseks (kutaanseks) kasutamiseks akne ja melasmi ravis.

Skinoren kreemi kasutatakse akne põletikuliste ja mittepõletikuliste vormide raviks. Skinoren pärsib akne tekkes olulist rolli omavate bakterite ( Propionibacterium acnes ) kasvu. Samuti mõjutab Skinoren marrasknaha rakkude sarvestumist ja on seega suuteline avaldama soodsat ravitoimet akne puhul esinevatele komedoonidele (mustadele ja valgetele rasuvinnidele).

Skinoren kreemi kasutatakse ka melasmide raviks. Aselaiinhape takistab pigmendilaike tekitavate normist erinevate melanotsüütide (rakud, mis põhjustavad nahapigmendi tumenemist ehk melasmi) kasvu ja eluvõimet.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE SKINOREN’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Skinoren’i:

  • kui te olete allergiline (ülitundlik) aselaiinhappe või Skinoren`i mõne koostisosa suhtes. Abiainete täielikku loetelu vt lõigust "Lisainfo".

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Skinoren

Skinoren on ainult välispidiseks (kutaanseks) kasutamiseks. Vältige kontakti silmade, suu ja teiste limaskestadega. Juhuslikul kokkupuutel tuleb silmi, suud ja/või limaskesti loputada rohke veega. Kui ärritus silmades ei kao, pidage nõu arsti või apteekriga.

Peske käsi iga kord pärast Skinore'i pealekandmist.

Marrasknaha ja segatüüpi marrasknaha-pärisnaha pigmendilaik reageerib hästi ravile Skinoren’iga, samas kui pärisnaha pigmendilaik Skinoren-ravile ei allu.

Lapsed

Kasutamisel 12 kuni 18-aastastel noorukitel ei ole annuse kohandamine vajalik. Ohutus ja efektiivsus alla 12-aastastel lastel ei ole tõestatud.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

Rasedus ja imetamine

Toimeaine aselaiinhappe kasutamise kohta raseduse ajal andmed puuduvad. Teie arst otsustab, kas te võite Skinoreni kasutada, kui te olete rase või toidate last rinnaga. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Skinoren ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Skinoren'i koostisainete suhtes:

Skinoren sisaldab bensoehapet ja propüleenglükooli.

Bensoehape on nahale, silmadele ja limaskestadele kergelt ärritava toimega.

Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.

KUIDAS SKINOREN’I KASUTADA

Kasutage Skinoren'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Skinoren on mõeldud ainult välispidiseks (kutaanseks) kasutamiseks.

Tavaline annus ja kasutamise sagedus
Kandke Skinoren'i kahjustatud nahale 2 korda päevas (hommikul ja õhtul) ning hõõruge see õrnalt naha sisse. Kogu näopiirkonna katmiseks on piisav kogus ligikaudu 2,5 cm kreemi.

Parima tulemuse saamiseks on oluline, et Skinoren'i kasutatakse pidevalt kogu raviperioodi vältel.

Nahaärrituse esinemisel (vt. lõiku "Võimalikud kõrvaltoimed") on võimalik vähendada Skinoren'i pealekandmise sagedust ühele korrale päevas, kuni ärritus on taandunud.

Manustamisviis
Enne Skinoren'i nahale kandmist puhastage nahk põhjalikult veega ning kuivatage. Võite kasutada ka õrnatoimelist nahpuhastusvahendit.

Ravi kestus
Teie arst ütleb teile kui kaua peaksite Skinoren'i kasutama

Skinoren'i kasutamise kestus võib individuaalselt erineda, sõltudes ka nahakahjustuse raskusastmest.

Sõltuvalt raviefektist või Skinoren'i kasutada mitme kuu vältel. Märgatavat paranemist võite akne puhul tähele panna 4-nädalase ravi järel.

Melasmi puhul on minimaalne ravikuuri kestus 3 kuud. Parima ravitulemuse saamiseks tuleb Skinoren'i kasutada regulaarselt. Kogu ravikuuri kestel on vajalik laia spektriga päikesekaitsevahendite (UV B ja UV A) kasutamine, et ära hoida päikese poolt põhjustatud protsessi ägenemist ja/või paranenud piirkondade repigmentatsiooni.

Kui te kasutate Skinoren’i rohkem kui ette nähtud:

Ärge muretsege. Ühekordne üleannustamine (kui kreemi määritakse ulatuslikule nahapinnale) või juhuslik allaneelamine ei kujuta mingit ohtu tervisele. Jätkake teile määratud ravi ja kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Kui te unustate Skinoren'i kasutada:

Ärge kasutage kahekordset Skinoren kreemi annust, et korvata vahelejäänud annust. Jätkake arsti poolt määratud raviga.

Kui te lõpetate Skinoreni kasutamise

Kui te lõpetate Skinoren'i kasutamise, võib teie nahahaigus süveneda. Enne Skinoren'i kasutamise lõpetamist pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi Skinoren'i kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Skinoren põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kliiniliste uuringute käigus kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimeteks olid manustamiskohal esinev põletustunne, sügelus või punetus. Enamikel juhtudel on ärrituse sümptomid kerged või mõõdukad ja nende sagedus väheneb ravi käigus.

Ravi ajal Skinoren'iga võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed:

väga sage (esineb rohkem kui ühel patisendil 10-st) : manustamiskohal esinev põletustunne, sügelus (pruuritus) või punetus (erüteem);

sage (esineb ühel kuni 10-l patsiendil 100-st) : naha ketendamine, manustamiskohal esinev valu või ärritus. Naha kuivus või pleekumine manustamiskohal;

aeg-ajalt (esineb ühel kuni 10-l patsiendil 1000-st) : seborröa, akne, naha depigmentatsioon, manustamiskohal esinev surin või tuimus (paresteesia), dermatiit, ebmugavustunne või turse;

harv (esineb ühel kuni 10-l patsiendil 10 000-st) : huulepõletik, manustamiskohal esinevad villid, ekseem, kuumatunne või haavand, allergia (ülitundlikkus).

Aselaiinhappega ravitud patsientidel on turustamisjärgselt teatatud harva (sagedus teadmata) astma ägenemisest ja lööbest.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

KUIDAS SKINOREN’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage Skinoren'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget "Kõlblik kuni:" ja tuubil pärast märget "EXP". Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida Skinoren sisaldab
Toimeaine on aselaiinhape. 1 g kreemi sisaldab 200 mg (20%) aselaiinhapet. Abiained on: Arlatoon 983 S (polüoksüetüleen rasvhappe ester), Cutina CBS (monodiglütseriidide, rasvalkoholide, triglütseriidide ja vahaestrite segu), tsetearüüloktanoaat, propüleenglükool, glütserool 85%, bensoehape ja puhastatud vesi.

Kuidas Skinoren välja näeb ja pakendi sisu
Skinoren on valge, läbipaistmatu kreem.
Tuubis on 30g kreemi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Intendis GmbH
D-10589 Berlin
Saksamaa

Tootja
Intendis Manufacturing SpA
20090 Segrate (MI)
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel.: 6 558 565

Tekst kaasajastatud: 15.03.2010

Infoleht on viimati kooskõlastatud: detsembris 2010

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015