Minu Meelespea.net

Kataloog

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Jeanine 2000/30 mikrogrammi kaetud tabletid
dienogest/etünüülöstradiool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Jeanine ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Jeanine kasutamist
 3. Kuidas Jeanine’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Jeanine’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Jeanine ja milleks seda kasutatakse

 • Jeanine on rasestumisvastane ravim, mida kasutatakse rasestumise ärahoidmiseks.
 • Jeanine’t kasutatakse mõõduka akne ning seborröa raviks naistel, kes soovivad kasutada rasestumisvastaseid tablette.
 • Kõik 21 tabletti sisaldavad väikeses koguses naissuguhormoone: etünüülöstradiooli ja dienogesti.
 • Kahte hormooni sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette nimetatakse kombineeritud pillideks või kombineeritud suukaudseteks kontratseptiivideks.

2. Mida on vaja teada enne Jeanine kasutamist

Üldised märkused

Enne Jeanine võtmise alustamist esitab arst teile küsimusi teie ja teie lähisugulaste tervisliku seisundi kohta. Samuti mõõdetakse teie vererõhku ja olenevalt teie tervislikust seisundist tehakse mõned analüüsid.

Selles infolehes on kirjeldatud mitmeid seisundeid, mille korral tuleks Jeanine võtmine katkestada, või millal Jeanine toime võib väheneda. Neis olukordades tuleb teil rasedusest hoidumiseks vältida vahekordi või kasutada lisaks mitte-hormonaalset rasestumisvastast vahendit, nt kondoomi või muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi ja temperatuuri meetodit. Need meetodid pole usaldusväärsed, kuna Jeanine kasutamine moonutab menstruaaltsükliga kaasnevaid temperatuuri ja emakakaela lima muutusi.

Sarnaselt teiste hormonaalsete rasestumisvastaste vahenditega ei kaitse Jeanine teid HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

 

Ärge kasutage Jeanine’t

Ärge kasutage kombineeritud pille, kui teil esineb mõni allpool loetletud seisunditest. Teatage oma arstile nende haiguste esinemisest enne, kui alustate Jeanine võtmist. Teie arst võib teile soovitada mõnda teist pilli või mõnda muud (mitte-hormonaalset) rasestumisvastast meetodit.

Ärge kasutage Jeanine’t:

 • kui teil on või on varem olnud vereringe häireid (eriti sellised häired, mis on seotud tromboosiga). Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoonesiseselt. See võib aset leida jala veresoontes (süvaveenitromboos), kopsudes (kopsuembol), südames (südamelihaseinfarkt) või teistes keha piirkondades (vt lõiku “Pillid ja tromboos”);
 • kui teil on olnud insult (põhjustatud trombist e soonesisesest verehüübest või veresoone rebendist ajus);
 • kui teil on kunagi olnud seisundeid, mis võivad olla südamelihaseinfarkti (rinnaangiin, või valud rindkeres) või ajurabanduse (mööduv ajuisheemia või korduvad kerged minestusehood) esmasteks tunnusteks;
 • kui teil on esinenud migreeni, millega kaasnevad neuroloogilised sümptomid (nt nägemishäired, kõnehäired, nõrkus või tuimus keha mistahes piirkonnas);
 • kui teil on veresoonte kahjustusega suhkurtõbi;
 • kui teil on (või on varem olnud) maksahaigus (sümptomiteks võib olla kollane nahk või üle kogu keha esinev sügelus) ning teie maks ei tööta veel korralikult;
 • kui teil on (või on kunagi olnud) suguhormoonidest sõltuv kasvaja (nt rinnanäärme- või suguorganite vähk);
 • kui teil on (või on varem olnud) hea- või pahaloomuline maksakasvaja;
 • kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudseid verejookse;
 • kui te olete või arvate, et võite olla rase;
 • kui olete etünüülöstradiooli, dienogesti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergia võib põhjustada sügelust, löövet või paistetust.

Kui mõni neist seisunditest esineb esmakordselt pillide võtmise ajal, siis tuleb pillide võtmine koheselt lõpetada ning konsulteerida arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest hoidumiseks mittehormonaalseid meetodeid, vt ka “Üldised märkused”.

Lisainfo patsientide erirühmade kohta

Lapsed
Jeanine ei ole näidustatud kasutamiseks neidudel/naistel, kellel menstruatsioonid ei ole veel alanud.

Eakad
Jeanine ei ole näidustatud kasutamiseks pärast menopausi.

Maksakahjustusega patsiendid
Ärge võtke Jeanine’t maksahaiguste korral (vt ka lõik „Ärge võtke Jeanine’t“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Neerukahjustusega patsiendid
Pidage nõu oma arstiga. Olemasolevate andmete alusel ei ole neerukahjustusega patsientide ravi vaja muuta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Mõnel juhul peab Jeanine või mis tahes muu kombineeritud pilli kasutamisel olema ettevaatlik ja vajalikuks võib osutuda regulaarne arstlik kontroll. Kui teil esineb mõni allpool toodud seisunditest, siis öelge seda oma arstile enne, kui alustate Jeanine kasutamist. Samuti konsulteerige arstiga, kui mõni neist seisunditest tekib või süveneb Jeanine võtmise ajal:

 • kui te suitsetate;
 • kui teil on suhkurtõbi;
 • kui te olete ülekaaluline;
 • kui teil on kõrge vererõhk;
 • kui teil on südameklapi rike või südame rütmihäired;
 • kui teil on veenide põletik (pindmine flebiit);
 • kui teil on veenilaiendid;
 • kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud tromboosi (jalas, kopsus või mujal), südamelihaseinfarkt või insulti noores eas;
 • kui teil esineb migreeni;
 • kui teil on epilepsia (vt lõik „Muud ravimid ja Jeanine“);
 • kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kunagi olnud kõrge kolesterooli või triglütseriidide (rasvad) tase veres;
 • kui kellelgi teie lähisugulastest on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk;
 • kui teil on maksa või sapipõie haigus;
 • kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline soolehaigus);
 • kui teil on dissemineerunud erütematoosluupus (e SLE – immuunsüsteemi haigus);
 • kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (e HUS - vere hüübimishäire, mis põhjustab neerukahjustusi);
 • kui teil on sirprakuline aneemia;
 • kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis või halvenes raseduse ajal või eelneva suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu; teatud ainevahetushaigus, mida nimetatakse porfüüriaks; nahahaigus herpes gestationis või närvisüsteemi haigus chorea Sydenham);
 • kui teil on (või on varem esinenud) kloasme (kollakas-pruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol; nn raseduslaigud). Sellisel juhul hoiduge otsesest päikese- ja ultraviolett-kiirgusest.
 • kui teil on pärilik angioödeem. Kui teil tekivad angioödeemi sümptomid nagu näo-, keeleja/ või neeluturse ja/või neelamisraskused või nõgestõbi koos hingamisraskustega, pöörduge kohe oma arsti poole. Östrogeene sisaldavad ravimid võivad angioödeemi sümptomeid esile kutsuda või neid ägedamaks muuta.

Kui mõni eelpool loetletud seisunditest ägeneb või ilmneb teil pillide kasutamise ajal esimest korda, siis pöörduge oma arsti poole.

Pillid ja tromboos

Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoontes, mis põhjustab veresoonte ummistust.

Mõnikord tekib tromboos jalgade süvaveenides (süvaveenitromboos). Kui sellisest verehüübest rebeneb tükk lahti ja liigub mööda veene ülespoole, põhjustab ta kopsu veresoonte sulgust (kopsuemboolia). Süvaveenitromboosi esineb harva.

Venoosne trombemboolia võib tekkida sõltumata sellest, kas te kasutate pille või mitte. See võib tekkida ka siis, kui te rasestute. Tromboosi tekkerisk on suurem pillide kasutajatel kui mittekasutajatel, kuid see risk on oluliselt väiksem kui raseduse ajal.

Väga harva võivad verehüübed esineda südame veresoontes ning põhjustada südamelihaseinfarkti või aju veresoontes ning põhjustada ajurabandusi. Veelgi harvem võivad trombid tekkida maksa-, neeru-, soolestiku- või silmaveresoontes.

Väga harva võib tromboos põhjustada invaliidsust või olla surma põhjustajaks.

Südamelihase infarkti või ajurabanduse risk tõuseb, kui te saate vanemaks. See on suurem ka suitsetamise korral. Pillide kasutamise ajal peaksite te suitsetamisest loobuma, eriti kui te olete üle 35-aastane.

Kui pillide kasutamise ajal kõrgeneb teie vererõhk, siis võidakse teil soovitada nende kasutamine lõpetada.

Süvaveenitromboosi oht suureneb ajal, mil te olete sunnitud viibima operatsiooni või trauma tõttu pikemat aega voodiravil. Naistel, kes kasutavad pille, võib see risk olla suurem. Teavitage oma arsti enne operatsiooni või hospitaliseerimist pillide kasutamisest. Arst võib soovitada teil pillide võtmine peatada mõned nädalad enne operatsiooni või täieliku voodiravi ajaks. Arst annab teile teada, millal võite pillide kasutamist jätkata, kui saate jälle liikuda.

Kui te märkate võimalikke tromboosi märke, siis lõpetage pillide võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole (vt samuti lõiku, kus on kirjeldatud, millal peaksite pöörduma arsti poole).

Pillid ja vähk

Naistel, kes kasutavad kombineeritud pille, on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi sagedamini, kuid pole teada, kas see on põhjustatud ravist. Põhjuseks võib olla asjaolu, et kombineeritud pille kasutavaid naisi kontrollitakse sagedamini. Pärast kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist väheneb rinnanäärmevähi risk järk-järgult. Tähtis on oma rindu regulaarselt kontrollida. Kui tunnete rinnas mis tahes tükki, pöörduge oma arsti poole.

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid. Üksikutel juhtudel on sellised kasvajad põhjustanud eluohtlikku kõhuõõnesisest verejooksu. Tugeva kõhuvalu esinemisel võtke koheselt ühendust oma arstiga.

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomiviirus (HPV). Mõne uuringu kohaselt võib pikaajaline pillide kasutamine emakakaelavähi riski suurendada. Siiski ei ole selge, mil määral suurendavad emakakaelavähi riski seksuaalkäitumine ja muud tegurid, nt inimese papilloomiviirus.

Need eelpool nimetatud kasvajad võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga.

Tsükliväline veritsus

Esimestel kuudel võib kõigi pillide kasutamisel esineda ebaregulaarset vaginaalset veritsust (määrimine või tsüklivälised verejooksud). Vajadusel kasutage hügieenisidemeid, kuid jätkake tavapärasel viisil tablettide kasutamist. Tavaliselt lõpeb ebaregulaarne vaginaalne veritsemine siis, kui teie keha on pillidega kohanenud (tavaliselt pärast 3 tabletivõtmise tsüklit). Kui veritsemine jätkub, algab uuesti või muutub tugevamaks, siis rääkige sellest oma arstile.

Mida teha, kui veritsemine ei alga

Kui te olete õigel ajal ära võtnud kõik tabletid, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud ägedat kõhulahtisust ning te ei ole kasutanud muid ravimeid, siis on rasedus väga ebatõenäoline. Võtke Jeanine’t tavapäraselt edasi.
Kui te ei ole tablette õigesti võtnud, või kui te olete tablette õigesti võtnud, kuid oodatud veritsust ei esine kahel korral järjest, siis võite olla rase. Võtke kohe ühendust oma arstiga. Ärge alustage järgmise pakendiga enne, kui olete veendunud, et te ei ole rase. Vahepeal kasutage mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Vaadake ka lõik “Üldised märkused”.

Muud ravimid ja Jeanine

Öelge alati oma arstile, milliseid ravimeid ja taimseid preparaate te kasutate. Samuti teavitage iga arsti või hambaarsti, kes teile mõnda ravimit välja kirjutab (või apteekrit, kellelt ravimi ostsite), et te kasutate Jeanine’t. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua peate te rasestumise vältimiseks kasutama lisameetodit (nt kondoom); samuti seda, kas peate muutma teise samaaegselt kasutatava ravimi kasutamist.

 

Teatud ravimid võivad mõjutada Jeanine sisaldust veres ning muuta seeläbi rasestumisvastase toime vähem efektiivseks või põhjustada ootamatut veritsust. Need on:

 • mõned epilepsia ravimid (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat);
 • tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin);
 • HI-viiruse või C-hepatiidi ravimid (nn proteaasi inhibiitorid ja mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid) või teised infektsioonivastased ained (griseofulviin);
 • ravimtaim naistepuna (Hypericum perforatum).

Mõned ravimid võivad suurendada Jeanine toimeainete sisaldust veres. Need on:

 • seeninfektsioonide ravimid (nt ketokonasool);
 • mao ülihappesuse ravim (tsimetidiin);
 • kõrge vererõhu ravimid (verapamiil, diltiaseem);
 • bakteriaalsete infektsioonide ravimid (makroliid-antibiootikumid, nt erütromütsiin);
 • depressiooni ravimid (antidepressandid);
 • greibimahl.

Samuti võib Jeanine mõjutada teiste ravimite (nt epilepsiaravimi lamotrigiini ja immuunsupressandi tsüklosporiini) toimet.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Laboratoorsed analüüsid

Kui teile plaanitakse teha vereanalüüs või mõni muu analüüs, siis öelge arstile või laboritöötajatele, et kasutate pille, kuna suukaudsed rasestumisvastased ravimid võivad mõjutada mõne analüüsi tulemusi.

Rasedus

Ärge võtke Jeanine’t, kui te olete rase või kahtlustate rasedust. Kui te rasestute Jeanine kasutamise ajal, lõpetage koheselt ravimi kasutamine ning võtke ühendust oma arstiga. Kui te soovite rasestuda, võite ravimi kasutamise katkestada mis tahes ajal (vt lõik „Kui te lõpetate Jeanine kasutamise“).

Imetamine

Rinnaga toitmise ajal ei soovitata üldjuhul Jeanine’t kasutada. Kui te aga soovite kasutada pille imetamise ajal, pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringuid Jeanine mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud.

Jeanine sisaldab laktoosi

Iga selle ravimi tablett sisaldab 27 mg laktoosi. Kui te ei talu teatud suhkruid, peate enne Jeanine kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas Jeanine’t kasutada

Jeanine pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga, millal tablett tuleb manustada. Tablett tuleb sisse võtta iga päev enam-vähem samal kellaajal, vajadusel koos vähese vedelikuga. Järgige noolt pakendil, kuni kõik 21 tabletti on ära võetud. Järgmised 7 päeva tablette ei võeta. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab vereeritus 2…3. päeval pärast viimase Jeanine tableti võtmist. Uue pakendiga alustage vaheaja kaheksandal päeval isegi siis, kui vereeritus veel kestab. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval. Samas on teil ka menstruatsioonilaadne vereeritus iga kuu samal ajal.

Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide õigel kasutamisel on rasestumise võimalus ligikaudu 1% aastas. Juhul kui unustatakse pille võtta või neid ei kasutata vastavalt juhendile, võib rasestumise tõenäosus suureneda.

Esimese Jeanine pakendiga alustamine

Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit

Alustage Jeanine võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Võtke tablett käesoleva nädalapäeva märgistuse alt, st kui täna on reede, siis võtke tablett märgistuse alt „R“. Seejärel järgige nädalapäevi. Jeanine toime avaldub esimese tableti sissevõtmise hetkest, seega puudub vajadus kasutada rasestumisvastast lisameetodit. Te võite tablettide võtmist alustada ka tsükli 2…5. päeval, kuid siis peate te esimese tsükli esimesel 7 päeval kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast vahendit (nt barjäärimeetodit).

Kui te lähete üle kombineeritud pillilt, tuperõngalt või transdermaalselt rasestumisvastaselt plaastrilt

Te võite alustada Jeanine kasutamist järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist eelnevalt kasutatud pakendist (st ilma tabletivaba perioodita). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas ka hormoonivabu tablette, siis tuleb Jeanine võtmist alustada kohe pärast viimase hormoone sisaldava tableti võtmist (kui te pole kindel, siis küsige oma arsti või apteekri käest nõu). Te võite alustada ka hiljem, kuid mitte hiljem, kui päeval pärast eelmiste pillide tabletivaba perioodi (või päeval pärast viimase hormoonivaba tableti võtmist). Juhul kui te kasutasite tuperõngast või transdermaalset plaastrit, alustage Jeanine tablettide võtmist eelistatult eelneva tuperõnga või plaastri eemaldamise päeval, kuid mitte hiljem kui päeval, mil pidi toimuma järgmine manustamine. Järgides neid juhiseid, ei ole vaja kasutada täiendavat rasestumisvastast vahendit.

Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (progestageeni sisaldavad pillid, süst, implantaat või progestageeni vabastav emakasisene ravivahend)

Ainult progestageeni sisaldavatelt pillidelt võib Jeanine’le üle minna suvalisel päeval (implantaadilt või emakasiseselt süsteemilt selle eemaldamise päeval; süstitavalt preparaadilt päeval, mil teile peaks tehtama järgmine süst), kuid kõigil nendel juhtudel peaksite te esimesel seitsmel Jeanine võtmise päeval kasutama täiendavat rasestumisvastast vahendit (nt kondoom).

Pärast nurisünnitust

Järgige oma arsti nõuandeid.

Pärast sünnitust

Pärast sünnitust võib arst soovitada teil enne Jeanine kasutamise alustamist oodata ära esimene normaalne menstruatsioon. Vahel võib alustada ka varem, kuid ainult arsti soovitusel.
Kui te olete pärast sünnitust olnud seksuaalvahekorras, siis veenduge enne Jeanine kasutamise alustamist, et te ei ole rase, või oodake ära järgmine menstruatsioon.
Kui te toidate last rinnaga ning soovite kasutada Jeanine’t, pidage eelnevalt nõu oma arstiga.

Kui te ei ole kindel, millal alustada Jeanine kasutamist, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Jeanine’t rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated üleannustamisega seotud tõsistest kahjustustest.
Kui te võtate korraga sisse mitu tabletti, võib teil esineda iiveldust või oksendamist. Noortel tüdrukutel võib esineda tupekaudset veritsust.
Kui te võtsite liiga palju Jeanine tablette või kui te avastate, et Jeanine’t on sisse võtnud laps, siis pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Jeanine’t võtta

Olenevalt sellest, millisel tsükli päeval te unustasite ühe tableti võtta, võib olla vajalik täiendava rasestumisvastase vahendi (nt kondoom) kasutamine. Võtke tablette vastavalt allpool toodud juhistele (vt ka unustatud tablettide kohta käivat joonist). Kahtluse korral konsulteerige oma arstiga.

 • Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis on rasestumisvastane toime säilinud. Võtke tablett niipea, kui see teile meenub, ning jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal.
 • Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, siis võib pillide toime olla vähenenud. Mida rohkem järjestikku asetsevaid tablette te vahele jätate, seda suurem on risk rasestuda. Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus. Seetõttu peate järgima järgnevaid juhiseid (vt ka allpool toodud joonist).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti
Küsige nõu oma arstilt.

Ärge võtke ühel päeval rohkem kui 2 tabletti, et korvata vahelejäänud tablette.
Kui te unustasite tablette võtta ning tabletivabal perioodil ei teki oodatud veritsust, siis te võite olla rase. Enne uue pakendiga alustamist pidage nõu arstiga.

1 tablett jäi vahele esimesel nädalal
Kui te unustasite alustada uue pakendiga või kui te unustasite tabletti võtta esimese 7 päeva jooksul, esineb võimalus, et võite olla rase (kui olete olnud tableti unustamisele eelnenud 7 päeva jooksul vahekorras). Sellisel juhul konsulteerige arstiga enne, kui te alustate tablettide võtmist uuest pakendist (vt ka allpool toodud joonist).
Kui te ei olnud tableti unustamisele eelnenud 7 päeva jooksul vahekorras, võtke vahelejäänud tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et peate võtma kaks tabletti korraga), ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Järgmise 7 päeva jooksul kasutage täiendavat rasestumisvastast vahendit (kondoom).

1 tablett jäi vahele teisel nädalal
Võtke vahele jäänud tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et peate võtma korraga kaks tabletti) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Pillide toime säilib. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1 tablett jäi vahele kolmandal nädalal
Võite valida ühe järgnevatest võimalustest. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

 1. Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et peate võtma kaks tabletti korraga) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Alustage järgmise pakendiga kohe, kui käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele. Teil ei pruugi tekkida menstruatsioonilaadset vereeritust enne teise pakendi lõpetamist, kuid teil võib tablettide võtmise ajal esineda määrimist ja läbimurdeveritsust.

  või

 2. Lõpetage tablettide võtmine käesolevast pakist ja tehke 7-päevane või lühem paus (arvestades sisse ka päeva, mil unustasite tabletti võtta) ning alustage uue pakendiga.

Mida teha oksendamise või ägeda kõhulahtisuse puhul

Kui te oksendate või teil on äge kõhulahtisus pärast tableti võtmist, võivad tabletis sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. Kui te oksendate 3…4 tunni jooksul pärast tableti võtmist, on see võrdne tableti vahelejätmisega. Seetõttu tuleb teil järgida nõuandeid, mis kehtivad vahelejäänud tablettide kohta (vt lõik „Kui te unustate Jeanine’t võtta“). Raske kõhulahtisuse korral konsulteerige palun oma arstiga.

Kui te lõpetate Jeanine kasutamise

Jeanine võtmise võib lõpetada mis tahes ajal. Kui te ei soovi rasestuda, siis küsige oma arstilt teavet muude usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta.
Kui te soovite rasestuda, siis on üldiselt soovitatav ära oodata järgmine normaalne menstruatsioon ning proovida alles seejärel rasestuda. Sellisel juhul on lihtsam välja arvutada lapse eeldatavat sünniaega.

Kui te tahate menstruatsioonilaadset vereeritust edasi lükata

Menstruatsiooni edasilükkamiseks peate alustama järgmise Jeanine pakendiga kohe, kui te olete käesoleva pakendi lõpuni kasutanud. Te võite uue pakendiga jätkata seni kuni soovite, st kuni pakend saab tühjaks. Kui te soovite, et vereeritus algaks, lõpetage tablettide kasutamine. Teise pakendi tablettide kasutamise ajal võib teil esineda läbimurde vereeritust ja määrimist ka tableti võtmise päevadel. Alustage järgmise pakendiga pärast tavapärast 7- päevast tabletivaba perioodi.

Kui te tahate muuta vereerituse alguspäeva

Kui te järgite tablettide võtmise juhiseid, siis algab teil menstruatsioonilaadne vereeritus iga nelja nädala järel samal nädalapäeval. Kui soovite menstruatsiooni aega muuta, siis lühendage (mitte kunagi ärge pikendage) järgmist tabletivaba perioodi. Näiteks, kui teil algas siiani menstruatsioonilaadne vereeritus reedel ja te tahate, et see edaspidi algaks teisipäeval (3 päeva varem), siis tuleb teil alustada järgmise pakendiga 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui tabletivaba periood jääb väga lühikeseks (3 päeva või lühem), võib teil vereeritust mitte tekkida. Järgmise pakendi kasutamise ajal võib teil esineda läbimurde vereeritust ja määrimist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Pillide kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid on lähemalt kirjeldatud lõikudes „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“, „Pillid ja tromboos”, „Pillid ja vähk” ning „Ärge kasutage Jeanine’t“. Palun lugege need lõigud tähelepanelikult läbi ning vajadusel pöörduge oma arsti poole.

Jeanine’ga läbi viidud uuringutes on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 100-st):

 • peavalu;
 • rindade valulikkus, sh ebamugavustunne rindades ja rindade hellus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 1000-st):

 • vaginiit/vulvovaginiit (suguelundite põletik);
 • vaginaalne kandidoos või muud vulvovaginaalsed seeninfektsioonid;
 • söögiisu tõus;
 • depressiivne meeleolu;
 • pearinglus;
 • migreen;
 • kõrge või madal vererõhk;
 • kõhuvalu (sh üla- ja alakõhuvalu, kõhupuhitus ja ebamugavustunne);
 • iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus;
 • akne;
 • alopeetsia (juuste väljalangemine);
 • lööve (sh laiguline lööve);
 • sügelus (mõnel juhul üle kogu keha);
 • menstruatsioonihäired, sh menorraagia (vererohked menstruatsioonid), hüpomenorröa (vähese verehulgaga menstruatsioonid), oligomenorröa (harvad menstruatsioonid) ja amenorröa (menstruatsiooni puudumine);
 • tsükliväline veritsus;
 • rindade suurenemine, sh rindade suurenemine ja paistetus;
 • rindade turse;
 • düsmenorröa (valulikud menstruatsioonid);
 • eritis tupest;
 • munasarjatsüstid;
 • vaagnavalu;
 • väsimus, sh asteenia (nõrkus) ja üldine halb enesetunne;
 • kehakaalu muutused (sh kehakaalu suurenemine ja vähenemine).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 10 000-st):

 • salpingo-ooforiit (munajuha ja munasarja põletik);
 • kuseteede infektsioon;
 • põiepõletik;
 • rinnapõletik;
 • emakakaelapõletik;
 • kandidoos või muu seeninfektsioon;
 • suuherpes;
 • gripp;
 • bronhiit;
 • sinusiit;
 • ülemiste hingamisteede infektsioonid;
 • viirusinfektsioonid;
 • emaka leiomüoom (emaka healoomuline kasvaja);
 • rinna lipoom (healoomuline rasvkasvaja);
 • aneemia;
 • ülitundlikkus (allergiline reaktsioon);
 • virilism (meestele omaste sekundaarsete sugutunnuste teke);
 • anoreksia (söögiisu tugev langus);
 • depressioon;
 • vaimsed häired;
 • unetus;
 • unehäired;
 • agressiivsus;
 • isheemiline insult (verevarustuse vähenemine või katkemine ühes aju osas);
 • ajuvereringe häired;
 • düstoonia (lihaste tahtmatu kokkutõmbumine);
 • silmade kuivus või ärritus;
 • ostsillopsia (mille puhul paistavad objektid kõikuvatena) või muud nägemishäired;
 • äkiline kuulmislangus;
 • tinnitus;
 • vertiigo;
 • kuulmise halvenemine;
 • südame verevarustuse häire;
 • tahhükardia (südamepekslemine);
 • tromboos (veresoonesisene verehüüve);
 • kopsuemboolia (tromb, mis liigub kopsu);
 • tromboflebiit (trombi poolt põhjustatud veenipõletik);
 • diastoolse (südamelöökide vaheline madalaim rõhk veresoontes) vererõhu tõus;
 • ortostaatiline vereringe regulatsioonihäire (pearinglus või minestustunne istuvast või lamavast asendist püstitõusmisel);
 • kuumahood;
 • veenilaiendid;
 • venoossed häired või veenivalu;
 • astma;
 • hingeldus;
 • gastriit;
 • enteriit;
 • düspepsia (seedehäired);
 • nahareaktsioonid;
 • nahahaigused, sh allergiline dermatiit, neurodermatiit/atoopiline dermatiit, ekseem, psoriaas;
 • liighigistamine;
 • kloasmid (kuldpruunid pigmendilaigud nn raseduslaigud nahal, eriti näol);
 • pigmentatsioonihäire/hüperpigmentatsioon;
 • seborröa (rasune nahk);
 • kõõm;
 • hirsutism (meestele omane karvakasv);
 • apelsinikooretaoline nahk;
 • ämblikneevus;
 • seljavalu;
 • ebamugavustunne luudes või lihastes;
 • lihasvalu;
 • valud kätes või jalgades;
 • emakakaela düsplaasia (ebatavaliste rakkude vohamine emakakaelal);
 • valu või tsüstid munasarjades või munajuhades;
 • rinnanäärmetsüst;
 • fibrotsüstiline rinnahaigus (healoomulised kasvajad rinnas);
 • valulik vahekord;
 • galaktorröa (piimaeritus rinnast);
 • menstruatsioonihäired;
 • valu rinnus;
 • perifeerne turse;
 • gripisarnane haigus;
 • põletik.

Pillide kasutamisel on teatatud järgmiste kõrvaltoimete esinemisest, mille täpne esinemissagedus on teadmata: meeleolude vaheldumine, libiido suurenemine või vähenemine, kontaktläätsede talumatus, urtikaaria (nõgestõbi), nahahaigused nagu nodoosne erüteem ja mitmekujuline erüteem, eritis rinnast, vedelikupeetus.

Kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad östrogeene sisaldavad ravimid esile kutsuda angioödeemi sümptomeid või neid ägedamaks muuta (vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Lisateave rasestumisvastaste tablettide kohta

Kombineeritud pillidel võib olla ka mitmeid teisi mittekontratseptiivseid omadusi. Menstruatsioonilaadsed veritsused võivad olla lühemad ning vähema verehulgaga, mille tulemuseks on väiksem aneemia oht. Menstruatsioonivalud jäävad vähemaks või kaovad sootuks.
Dienogestil on lisaks antiandrogeenne toime, mis aitab vähendada aknelöövet.

5. Kuidas Jeanine’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Jeanine sisaldab

Toimeained on dienogest (2000 mikrogrammi) ja etünüülöstradiool (30 mikrogrammi).

Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, maltodekstriin, magneesiumstearaat, sahharoos, veeldatud glükoos, kaltsiumkarbonaat, polüvidoon, makrogool 35000, karnaubavaha, titaandioksiid.

Kuidas Jeanine välja näeb ja pakendi sisu

Jeanine blisterpakend sisaldab 21 kaetud tabletti.

Jeanine tabletid on valged kaksikkumerad, ümara kujuga, diameetriga 5 mm. Tabletid paiknevad blisterpakendis, mis koosneb läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumfooliumist.

Müügiloa hoidja:
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa

Tootja:
Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Döbereinerstraße 20
99427 Weimar
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Telefon: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015