Minu Meelespea.net

Kataloog

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Angeliq, 1 mg/2 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Östradiool/drospirenoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Angeliq ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Angeliq’i kasutamist
 3. Kuidas Angeliq’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Angeliq’i säilitada
 6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ANGELIQ JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mis ravim on Angeliq

Angeliq’i kasutatakse hormoonasendusravis (HAR). Angeliq sisaldab kahte tüüpi naissuguhormoone: östrogeeni ja progestageeni. Angeliq’i kasutatakse postmenopausaalsetel naistel, kellel on viimasest loomulikust menstruatsioonist möödunud vähemalt 1 aasta.

Milleks Angeliq’i kasutatakse

Menopausi sümptomite leevendamine
Menopausi ajal langeb naise organismis toodetava östrogeeni hulk. See võib põhjustada näo, kaela ja rindkere kuumatunnet (kuumahood). Angeliq leevendab neid menopausi sümptomeid. Arst kirjutab teile välja Angeliq’i juhul, kui need sümptomid segavad tõsiselt teie igapäevaelu.

Osteoporoosi ennetamine
Mõnedel naistel tekib menopausi ajal luude hõrenemine (osteoporoos). Selle ravivõimalusi arutage oma arstiga.
Kui teil on suurenenud risk osteoporoosist tingitud luumurdude tekkeks ning teile ei sobi teised ravimid, võite Angeliq’i kasutada menopausi ajal osteoporoosi ennetamiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ANGELIQ’I KASUTAMIST

Meditsiiniline anamnees ja regulaarne kontroll

HAR kasutamine toob endaga kaasa riske, mida tuleb arvesse võtta enne ravi alustamist või sellega jätkamist.

Enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel kasutamise kogemus on piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, võivad HAR riskid olla erinevad. Palun rääkige sellest oma arstiga.

Enne HAR alustamist (või taasalustamist) küsib arst teie ja teie perekonnas põetud haiguste kohta. Arst võib teha teile füüsilise läbivaatuse, mis võib hõlmata vajadusel ka rindade kontrolli ja/või günekoloogilist läbivaatust.

Kui te olete alustanud Angeliq’i kasutamist, peaksite käima regulaarselt (vähemalt kord aastas) oma arsti juures kontrollis. Nendel visiitidel arutage oma arstiga Angeliq-raviga jätkamise kasu- ja riskitegureid.

Käige arsti poolt soovitatud regulaarses rinnanäärmete kontrollis.

Ärge kasutage Angeliq’i

Kui mõni allpool toodud seisunditest kehtib teie kohta, ärge Angeliq’i kasutage. Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Angeliq’i võtmist oma arstiga.

Ärge võtke Angeliq’i:

 • kui teil on või kahtlustatakse rinnanäärmevähki, või kui te olete seda varem põdenud;
 • kui teil on või kahtlustatakse östrogeenidest sõltuvat kasvajat, nt emakalimaskesta (endomeetrium) kasvaja;
 • kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudset vereeritust;
 • kui teil on ülemäärane emakalimaskesta paksenemine (endometriaalne hüperplaasia);
 • kui teil on varem esinenud või esineb verehüüvete teke veresoonesiseselt (süvaveeni tromboos), nt jala- (süvaveenitromboos) või kopsuveresoontes (kopsuarteri trombemboolia);
 • kui teil on vere hüübimishäired (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus);
 • kui teil on varem esinenud või esineb haigusi, mis on põhjustatud trombidest arterites, nt südameinfarkt, insult või stenokardia;
 • kui teil on või on varem olnud maksahaigus ja teie maksafunktsiooni näitajad ei ole veel normaliseerunud;
 • kui teil on harvaesinev pärilik verehaigus porfüüria;
 • kui teil on raske neeruhaigus või äge neerupuudulikkus;
 • kui te olete allergiline (ülitundlik) östrogeenide, progestageenide või mõne muu Angeliq’i koostisosa suhtes (vt lõik 6 „Lisainfo“).

Kui mõni neist seisunditest tekib teil esmakordselt Angeliq’i kasutamise ajal, lõpetage kohe Angeliq’i võtmine ja konsulteerige oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Angeliq

Enne ravi algust öelge oma arstile, kui teil on kunagi esinenud allpool loetletud probleeme, kuna need võivad Angeliq-ravi ajal korduda või ägeneda. Sellisel juhul peate käima tihedamini arsti juures kontrollis:

 • emaka fibrootilised muutused;
 • emakalimaskesta esinemine väljaspool emakat (endometrioos) või varasem liigne emakalimaskesta vohamine (endometriaalne hüperplaasia);
 • kõrgenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Trombid veenides (tromboos)”);
 • östrogeensõltuva kasvaja suurenenud tekkerisk (nt teie emal, õel või vanaemal on olnud rinnanäärmevähk);
 • kõrge vererõhk;
 • maksahaigus, nt healoomuline maksakasvaja;
 • suhkruhaigus;
 • sapikivid;
 • migreen või tugevad peavalud;
 • immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab mitmeid organeid (süsteemne erütematoosne luupus e SLE);
 • epilepsia;
 • astma;
 • kuulmekile ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos);
 • väga kõrge rasvade (triglütseriidid) tase veres;
 • südame- või neeruprobleemidest tingitud vedelikupeetus.

Lõpetage koheselt Angeliq’i võtmine ja kontakteeruge oma arstiga

Kui te märkate HAR ajal järgmisi sümptomeid:

 • ükskõik milline lõigus „Ärge võtke Angeliq’i“ äratoodud seisunditest;
 • naha või silmavalgete kollasus (ikterus). Need võivad olla maksahaiguse tunnused;
 • vererõhu järsk langus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus, pearinglus);
 • migreenilaadse peavalu esmakordne esinemine;
 • kui te rasestute;
 • kui te märkate trombi sümptomeid nagu:
  • jalgade valulik paistetus ja punetus;
  • äkiline valu rinnus;
  • hingamisraskus.

Lisainfot vt lõigust „Trombid veenides (tromboos)“.

Märkus: Angeliq ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest menstruatsioonist on möödunud vähem kui 12 kuud või kui te olete alla 50-aastane, võib teil vajalikuks osutuda täiendav rasestumisvastaste vahendite kasutamine. Küsige selle kohta nõu oma arstilt.

Hormoonasendusravi ja vähk

Liigne emakalimaskesta paksenemine (endomeetriaalne hüperplaasia) ja emakalimaskesta vähk (endomeetriumi vähk)

Emakalimaskesta liigse paksenemise (endometriaalne hüperplaasia) ja emakalimaskesta (endomeetriumi) vähi tekkerisk suureneb, kui kasutada ainult östrogeene sisaldavat HAR. Angeliq’is sisalduv progestageen kaitseb teid selle liigse riski eest.

Ebaregulaarne veritsus

Teil võib Angeliq-ravi esimese 3…6 kuu jooksul esineda ebaregulaarset veritsust või määrimist.

Kui ebaregulaarne veritsus:

 • kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;
 • tekib pärast 6 kuud kestnud Angeliq’i kasutamist;
 • jätkub ka peale Angeliq’i võtmise lõpetamist;

minge võimalikult ruttu arsti juurde.

Rinnanäärmevähk

Olemasolevad andmed viitavad sellele, et rinnanäärmevähi tekkerisk suureneb kombineeritud östrogeen-progestageenravi ja võimalik, et ka ainult östrogeen-HAR korral. Lisarisk sõltub HAR kasutamise kestusest - see ilmneb mõne aasta jooksul, kuid langeb tavapärasele tasemele mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

Võrdlus

1000-st 50…79-aastasest HAR mittekasutavast naisest diagnoositakse rinnanäärmevähk 5-aasta jooksul keskmiselt 9…14-l. 1000-st 50…79-aastasest naisest, kes saavad östrogeen-progestageen HAR, diagnoositakse rinnanäärmevähk 5-aasta jooksul 13…20-l (st 4…6 lisajuhtu).

 • Kontrollige oma rindu regulaarselt. Kui te märkate mõnda allpool toodud muutustest, minge arsti vastuvõtule:
  • lohud, kortsud nahal;
  • rinnanibude muutused;
  • nähtavad või tuntavad tükid rinnas.

Munasarjavähk

Munasarjavähk on väga haruldane haigus. Naistel, kes kasutavad HAR vähemalt 5…10 aastat, on täheldatud munasarjavähi tekkeriski vähest suurenemist.

1000-st 50…69-aastasest HAR mittekasutavast naisest diagnoositakse munasarjavähk 5-aasta jooksul keskmiselt 2 naisel. 1000-st naisest, kes on kasutanud HAR 5 aasta vältel, on munasarjavähi juhtude arv 2…3 (st 1 lisajuht).

HAR toime südamele ja vereringele

Trombid veenides (tromboos)

Hormoonasendusravi ajal, eriti esimesel raviaastal, suureneb risk verehüüvete tekkeks veenides ligikaudu 1,3…3 korda, võrrelduna HAR mittekasutajatega.

Sellised verehüübed võivad olla tõsised ning põhjustada kopsudesse jõudes valu rinnus, hingeldust, minestust või isegi surma.

Verehüüvete tekkimise tõenäosus suureneb vanuse tõustes, samuti juhul, kui teil esineb mõni allpool toodud seisunditest. Kui teil esineb mõni neist seisunditest, rääkige sellest oma arstile:

 • te ei suuda pikka aega käia suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tagajärjel (vt ka lõik 3 „Kui teid on vaja opereerida“);
 • te olete tugevalt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m²);
 • teil on vere hüübimise häired, mis vajavad pikaajalist hüübimisvastast ravi;
 • kellelgi teie lähedastest sugulastest on olnud trombe jalgades, kopsus või mõnes muus organis;
 • teil on süsteemne erütematoosne luupus;
 • te põete vähktõbe.

Trombide sümptomeid on kirjeldatud lõigus „Lõpetage koheselt Angeliq’i võtmine ja kontakteeruge oma arstiga“.

Võrdlus

1000-st 50-ndates aastates HAR mittekasutavast naisest saavad tõenäoliselt trombi veenides 5 aasta jooksul keskmiselt 4…7 naist. 1000-st 50-ndates aastates naisest, kes saavad östrogeen-progestageen HAR vähemalt 5 aastat, diagnoositakse trombi 5 aasta jooksul keskmiselt 9…12-l (st 5 lisajuhtu).

Südamehaigused (infarkt)
HAR ei hoia ära südameinfarkti tekkimist.
Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad HAR, on veidi suurem tõenäosus südamehaiguste tekkeks, kui neil, kes ei saa HAR.

Insult
HAR kasutajatel on insuldi tekkerisk võrrelduna HAR mittekasutajatega 1,5 korda suurem. HAR kasutavate naiste lisarisk insuldi tekkeks suureneb vanuse tõustes.

Võrdlus
1000-st 50-ndates aastates HAR mittekasutavast naisest saavad tõenäoliselt insuldi 5 aasta jooksul keskmiselt 8 naist. 1000-st 50-ndates aastates naisest, kes saavad HAR, diagnoositakse insulti 5-aasta jooksul keskmiselt 11-l (st 3 lisajuhtu).

Teised seisundid
HAR ei hoia ära mälu halvenemist. On mõningaid andmeid selle kohta, et mälu halvenemine on suurem naistel, kes hakkasid HAR kasutama pärast 65-ndat eluaastat. Pidage nõu oma arstiga.

 • Kui teil on neerufunktsiooni häired ja kõrge kaaliumi tase seerumis, eriti juhul, kui te võtate teisi kaaliumitaset suurendavaid ravimeid, võib arst esimesel ravikuul kontrollida teie vere kaaliumisisaldust.
 • Kui teil on kõrge vererõhk, võib Angeliq’i kasutamine seda alandada. Siiski ei tohi Angeliq’i kasutada kõrgenenud vererõhu raviks.
 • Kui teil on soodumus pigmendilaikude (kloasmid) tekkeks näol, peaksite vältima Angeliq’i kasutamise ajal otsest päikese- või ultraviolettvalgust.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Mõned ravimid võivad põhjustada Angeliq’i toime muutumist, mille tulemusel võib tekkida ebaregulaarne veritsus. See kehtib allpool loetletud ravimite kohta:

 • epilepsia ravimid (nt fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin);
 • tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin ja rifabutiin);
 • HIV-infektsiooni ravimid (nt nevirapiin, efavirens, nelfinaviir ja ritonaviir);
 • ravimtaim naistepuna (Hypericum perforatum).

Järgnevad ravimid võivad põhjustada vereseerumis kaaliumisisalduse väikest tõusu:

Ravimid, mida kasutatakse ravimaks:

 • põletikku või valu (nt aspiriin, ibuprofeen);
 • teatud tüüpi südamehaigusi või kõrget vererõhku, nt diureetikumid (vett väljutavad ravimid), AKE-inhibiitorid (nt enalapriil), angiotensiin II retseptori antagonistid (nt losartaan). Kui te võtate vererõhku alandavaid ravimeid ja Angeliq’i, võib teie vererõhk veelgi langeda.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, ravimtaimi või loodustooteid.

Laboratoorsed analüüsid

Kui teile tehakse vereproovi, öelge oma arstile või laboritöötajatele, et te võtate Angeliq’i, kuna see ravim võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Rasedus ja imetamine

Angeliq’i kasutatakse postmenopausaalsetel naistel.

Kui te olete rasestunud, tuleb Angeliq’i kasutamine viivitamatult katkestada ning võtta ühendust oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole viiteid selle kohta, et Angeliq mõjutaks autojuhtimist ja masinatega töötamist.

Oluline teave mõningate Angeliq’i koostisainete suhtes

Angeliq sisaldab laktoosi (suhkru tüüp). Kui te ei talu mõnda tüüpi suhkruid, pidage enne Angeliq’i kasutamist nõu oma arstiga.

3. KUIDAS ANGELIQ’I KASUTADA

Võtke Angeliq’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kui kaua peaksite Angeliq’i võtma.

Võtke üks tablett iga päev, soovitavalt samal kellaajal. Tablett tuleb neelata alla tervelt koos vähese vedelikuga. Angeliq’i võib võtta koos toiduga või ilma. Kui te lõpetasite ühest pakendist tablettide võtmise, tuleb järgmisel päeval alustada uue pakendiga.

Tablettide võtmine peab olema pidev.

Kui te olete kasutanud teisi HAR preparaate: kasutage oma praegune pakend lõpuni, kuni olete ära võtnud kõik selleks kuuks ettenähtud tabletid ning võtke oma esimene Angeliq’i tablett järgmisel päeval. Ärge jätke vahet vanade tablettide ja Angeliq’i võtmise vahele.

Kui see on teie esmakordne HAR: võite Angeliq’i kasutamist alustada vabalt valitud ajal.

Kui te võtate Angeliq’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Angeliq’i tablette, võib teil tekkida iiveldus, oksendamine või menstruatsioonilaadne vereeritus. Spetsiifiline ravi ei ole vajalik, kuid kui te olete mures, peaksite konsulteerima oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Angeliq’i võtta

Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 24 tundi, võtke tablett niipea kui võimalik. Järgmine tablett võtke tavapärasel ajal.

Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 24 tundi, jätke unustatud tablett pakendisse. Jätkake ülejäänud tablettide võtmist iga päev tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui tablettide võtmisesse tekib mitmepäevane paus, võib esineda ebaregulaarset veritsust.

Kui te lõpetate Angeliq’i võtmise

Teil võivad tekkida jälle menopausi tavalised sümptomid, sh kuumahood, unehäired, närvilisus, pearinglus või tupe kuivus. Samuti hakkab peale Angeliq’i kasutamise lõpetamist vähenema teie luutihedus. Kui te soovite lõpetada Angeliq’i võtmist, pidage enne nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teid on vaja opereerida

Kui teile on planeeritud operatsioon, teavitage kirurgi, et te kasutate Angeliq’i. Vähendamaks verehüüvete tekkeriski, võib olla vajalik Angeliq’i kasutamise lõpetamine 4…6 nädalat enne operatsiooni (vt ka lõik 2 „Trombid veenides“). Küsige oma arstilt, millal te võite uuesti alustada Angeliq’i võtmist.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Angeliq põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevaid haigusi on teatatud rohkem HAR kasutavatel naistel, võrrelduna HAR mittekasutajatega:

 • rinnanäärmevähk;
 • emakalimaskesta ülemäärane vohamine või vähk (endometriaalne hüperplaasia või vähk);
 • munasarjavähk;
 • trombid jala- või kopsuveenides (venoosne trombemboolia);
 • südamehaigused;
 • insult;
 • mälu nõrgenemine, kui HAR-iga alustatakse peale 65ndat eluaastat.

Lisainformatsiooni nende kõrvaltoimete kohta vaadake lõigust 2.

Järgnev on loetelu Angeliq’i kasutamisega seotud kõrvaltoimetest.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 10-st):

 • ootamatu menstruatsioonilaadne vereeritus (vt ka lõik 2 „Hormoonasendusravi ja vähk/ emakalimaskesta vähk");
 • rindade tundlikkus;
 • rindade valulikkus.

Ootamatu menstruatsioonilaadne vereeritus ilmneb Angeliq-ravi esimeste kuude jooksul. See on tavaliselt mööduv ning kaob ravi käigus. Kui seda ei juhtu, võtke ühendust oma arstiga.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10-l patsiendil 100-st):

 • depressioon, meeleolu kõikumine, närvilisus;
 • peavalu;
 • kõhuvalu, iiveldus, kõhu suurenemine;
 • tükid rindades (rinnanäärme healoomuline neoplasma), rindade suurenemine;
 • emaka fibroidide suurenemine;
 • healoomuline emakakaela rakkude vohamine (healoomuline emakakaela kasvaja);
 • ebaregulaarsed vaginaalsed verejooksud;
 • eritis tupest;
 • jõuetus, paikne veepeetus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10-l patsiendil 1000-st):

 • kehakaalu tõus või langus, söögiisu tõus või isutus, kõrgenenud lipiidide tase veres;
 • unehäired, ängistus, sugutungi langus;
 • põletuse või torkimise tunne, keskendumisvõime langus, pearinglus;
 • probleemid silmadega (nt silmade punetus), nägemishäired (nt hägune nägemine);
 • südamepekslemine;
 • veenisisesed verehüübed, venoosne tromboos (vt ka lõik 2 „Trombid veenides“), kõrge vererõhk, migreen, veenipõletik, veenilaiendid;
 • õhupuudus;
 • seedehäired, kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus, kõhupuhitus, maitsetundlikkuse muutused;
 • maksaensüümide muutused (tuvastatakse vereanalüüsiga);
 • naha probleemid, akne, juuste väljalangemine, nahasügelus, liigkarvasus;
 • seljavalu, liigesevalu, valu jäsemetes, lihaskrambid;
 • kuseteede häired ja infektsioonid;
 • rinnanäärmevähk, emakalimaskesta paksenemine, ebatavaline healoomuline kasvaja emakas, soor, tupe kuivus ja sügelemine;
 • tükid rindades (fibrotsüstilised rinnad), munasarjade, emakakaela ja emaka häired, vaagnavalu;
 • vedelikupeetus, valu rinnus, üldine halb enesetunne, suurenenud higistamine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10-l patsiendil 10 000-st):

 • aneemia;
 • peapööritus;
 • helin kõrvus;
 • sapikivid;
 • lihasvalu;
 • munajuhade põletik;
 • piimja vedeliku eritumine rinnanibudest;
 • külmavärinad.

Järgnevad kõrvaltoimed ilmnesid kliiniliste uuringute käigus kõrge vererõhuga naistel:

 • kõrge kaaliumi tase veres (hüperkaleemia), mis võib põhjustada lihaskrampe, kõhulahtisust, iiveldust, pearinglust või peavalu;
 • südamepuudulikkus, südame suurenemine, kodade laperdus, südamerütmihäired;
 • aldosteroonitaseme tõus veres.

Järgnevad kõrvaltoimed on esinenud teiste hormoonasendusravimite kasutamisel:

 • sapipõie haigused;
 • erinevad nahakahjustused:
  • naha värvimuutus, eriti näo või kaela piirkonnas (nn „raseduslaigud“ e kloasmid);
  • valulikud punakad nahakühmud (nodoosne erüteem);
  • lööve koos rõngakujulise punetuse või haavanditega (mitmekujuline erüteem).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS ANGELIQ’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Angeliq’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget EXP. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Angeliq ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Angeliq sisaldab

 • Toimeained on östradiool (östradioolhemihüdraadina) ja drospirenoon. Iga tablett sisaldab 1 mg östradiooli ja 2 mg drospirenooni.
 • Abiained on tableti sisus – laktoosmonohüdraat, maisitärklis, preželatiniseeritud maisitärklis, povidoon ja magneesiumstearaat (E470b); tableti kattes – hüpromelloos (E464), makrogool 6000, talk (E553b), titaandioksiid (E171) ja raudoksiid (E172).

Kuidas Angeliq välja näeb ja pakendi sisu

Angeliq tabletid on punased, ümmargused ja kumerad kaetud tabletid, mille ühele küljele on korrapärase kuusnurga sisse pressitud tähed DL.

Tabletid on pakendatud 28 kaupa nädalapäevadega märgistatud blisterpakendisse.
Karbis on 1 või 3 blistrit.

Müügiloa hoidja ja tootja
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 TallinnTelefon: +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:
Angeliq - Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Saksamaa, Kreeka, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Läti, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Sloveenia, Slovakkia, Hispaania, Ühendkuningriik.
Angemin – Taani, Island, Rootsi.

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2012

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015