Minu Meelespea.net

Kataloog

Pakendi infoleht: teave kasutajale

YAZ, 0,02 mg/3 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Etünüülöstradiool/drospirenoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
 

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on YAZ ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne YAZ’i kasutamist
  • Millal te ei tohi Yaz’i kasutada
  • Hoiatused ja ettevaatusabinõud
  • YAZ ja trombid veenides ning arterites
  • YAZ ja vähk
  • Tsüklivälised veritsused
  • Mida teha kui platseebotablettide võtmise päevadel ei teki veritsust
  • Muud ravimid ja YAZ
  • YAZ koos toidu ja joogiga
  • Laboratoorsed analüüsid
  • Rasedus
  • Imetamine
  • Autojuhtimine ja masinatega töötamine
  • YAZ sisaldab laktoosi
 3. Kuidas YAZ’i kasutada
  • Ribapakendi ettevalmistamine
  • Millal alustada esimese ribapakendiga
  • Kui te võtate YAZ’i rohkem kui ette nähtud
  • Kui te unustate YAZ’i võtta
  • Mida teha oksendamise või raske kõhulahtisuse korral
  • Menstruatsiooni edasilükkamine: mida te peate teadma
  • Menstruatsiooni alguspäeva muutmine: mida te peate teadma
  • Kui te lõpetate YAZ’i võtmise
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas YAZ’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on YAZ ja milleks seda kasutatakse

 • YAZ on rasestumisvastane ravim (nimetatakse ka „pill“), mida kasutatakse rasestumise vältimiseks.
 • Kõik 24 heleroosat tabletti sisaldavad väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni: drospirenooni ja etünüülöstradiooli.
 • 4 valget tabletti ei sisalda toimeaineid ning neid nimetatakse platseebotablettideks.
 • Kahte hormooni sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette nimetatakse kombineeritud „pillideks“.

2. Mida on vaja teada enne YAZ’i kasutamist

Üldised märkused

Enne YAZ’i kasutamise alustamist esitab arst teile küsimusi teie ning teie lähisugulaste tervise kohta. Arst mõõdab teie vererõhku ning võib vajadusel teha ka mõned muud uuringud.

Selles infolehes on kirjeldatud mitmeid olukordi, kus te peate YAZ’i võtmise lõpetama või mille puhul võib YAZ’i usaldusväärsus langeda. Neil juhtudel peate vältima seksuaalvahekorda või kasutama lisaks mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, näiteks kondoomi või mõnda muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi- ega temperatuuri meetodeid. Need meetodid ei pruugi olla usaldusväärsed, sest YAZ muudab menstruaaltsükliga kaasnevaid kehatemperatuuri ja emakakaelalima muutusi.

Nagu ka teised hormonaalsed kontratseptiivid, ei kaitse YAZ HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

 
Millal te ei tohi Yaz’i kasutada

Ärge kasutage YAZ’i:

 • kui teil on (või on varem olnud) vere hüübimist veresoonesiseselt jala- (tromboos), kopsude (kopsuemboolia) või teiste organite veresoontes;
 • kui teil on (või on varem olnud) südamelihaseinfarkt või ajuinsult;
 • kui teil on (või on varem olnud) haigus, mis võib viidata südamelihaseinfarktile (nt rinnaangiin, mis põhjustab tugevat valu rindkeres) või ajuinsuldile (nt väike mööduv ajuinfarkt, mis ei jäta jääknähte);
 • kui teil on haigus, mis võib suurendada trombiohtu arterites. See puudutab järgmisi haigusi:
  • veresooni kahjustanud suhkurtõbi,
  • väga kõrge vererõhk,
  • väga kõrge rasvaühendite (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres;
 • kui teil esineb vere hüübimishäireid (nt C- valgu puudulikkus);
 • kui teil on (või on varem olnud) teatud migreeni vorm (koos nn fokaalsete neuroloogiliste sümptomitega);
 • kui teil on (või on varem olnud) maksahaigus ja teie maksafunktsioon ei ole veel taastunud;
 • kui teie neerud ei tööta hästi (neerupuudulikkus);
 • kui teil on (või on varem olnud) maksakasvaja;
 • kui teil on (või on varem olnud) või teil kahtlustatakse rinnanäärmevähki või suguelundite vähki;
 • kui teil esineb tupekaudset verejooksu, mille põhjus ei ole teada;
 • kui olete etünüülöstradiooli, drospirenooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergia võib põhjustada sügelust, nahalöövet või turset.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Mõnel juhul peate YAZ’i või ükskõik millise teise kombineeritud hormonaalse kontratseptiivi kasutamise ajal olema eriti ettevaatlik. Neil juhtudel võib arst otsustada, et teie seisundit tuleb regulaarselt jälgida. Kui mõni allpool loetletud seisunditest käib teie kohta, peate enne YAZ’i kasutamise alustamist oma arsti sellest teavitama. Ka juhul, kui mõni loetletud seisunditest tekib või süveneb YAZ’i võtmise ajal, peate pidama nõu oma arstiga:

 • kui teie lähisugulasel on või on olnud rinnanäärmevähk;
 • kui teil on maksa või sapipõie haigus;
 • kui teil on suhkurtõbi;
 • kui teil on depressioon;
 • kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (põletikuline soolehaigus);
 • kui teil on verehaigus nimetusega hemolüütilis-ureemiline sündroom, mis põhjustab neerukahjustust;
 • kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus);
 • kui teil on epilepsia (vt lõik „Muud ravimid ja YAZ”);
 • kui teil on süsteemne erütematoosne luupus e SLE (immuunsüsteemi haigus);
 • kui teil on haigus, mis esmakordselt avaldus raseduse ajal või varem suguhormoone võttes (nt kuulmise halvenemine, verehaigus nimetusega porfüüria, raseduse ajal tekkinud villiline nahalööve (rasedusherpes), chorea Sydenhami (närvide haigus, mis põhjustab äkilisi keha liigutusi);
 • kui teil on või on varem esinenud kuldpruune pigmendilaike (kloasme) ehk niinimetatud „raseduslaike“, eelkõige näol. Sellisel juhul peate vältima otsest päikese- ja ultraviolettkiirgust;
 • kui teil on pärilik angioödeem, võivad östrogeeni sisaldavad tooted esile kutsuda või halvendada angioödeemi sümptomeid. Pöörduge koheselt arsti poole, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid nagu näo, keele ja/või neelu turse ja/või neelamisraskused või nõgeslööve koos hingamisraskusega.

Enne YAZ’i kasutamist pidage nõu oma arstiga.

YAZ ja trombid veenides ning arterites

Ükskõik millise kombineeritud „pilli“, sealhulgas ka YAZ’i kasutajatel on risk trombide tekkeks veenides (venoosne tromboos) suurem kui naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid tablette.

Venoosse tromboosi risk kombineeritud „pillide“ kasutajatel suureneb:

 • vanuse tõustes;
 • kui te olete ülekaaluline;
 • kui mõnel teie lähisugulasel on noores eas esinenud tromb jala, kopsu (kopsuemboolia) või muu organi veresoones;
 • kui teid ootab ees kirurgiline operatsioon, teil juhtus raske õnnetus või peate pikka aega olema voodiravil. Oluline on varakult arstile öelda, et kasutate YAZ’i, sest vajalikuks võib osutuda ravi lõpetamine. Arst ütleb teile, millal võite uuesti hakata YAZ’i võtma. Tavaliselt on see ligikaudu kaks nädalat pärast seda, kui olete taas hakanud ise ringi liikuma.

„Pillide“ kasutamisel suureneb tõenäosus trombide tekkeks.

 • 100 000-st naisest, kes ei kasuta „pille“ ega ole rasedad, võib aasta jooksul esineda trombi ligikaudu 5…10-l.
 • 100 000-st naisest, kes kasutavad „pille“ nagu Yaz, võib aasta jooksul esineda trombi 30…40-l (täpne arv on teadmata).
 • 100 000-st rasedast naisest võib aasta jooksul esineda trombi ligikaudu 60-l.

Tromb veenides võib liikuda kopsudesse ning ummistada veresooni (seda nimetatakse kopsuembooliaks). Trombide moodustumine veenides võib 1…2% juhtudest lõppeda surmaga.

Riski aste võib sõltuda sellest, mis tüüpi „pille“ te kasutate. Arutage võimalikke valikuid oma arstiga.

Kombineeritud „pillide“ kasutamist on seostatud arteri ummistuse (arteriaalne tromboos) riski suurenemisega, nt südame (südamelihaseinfarkt) või aju (ajuinsult) veresoontes.

Arteriaalse tromboosi risk kombineeritud „pillide“ kasutajatel suureneb:

 • kui te suitsetate. Teil soovitatakse YAZ’i võtmise ajal kindlasti suitsetamine lõpetada, eriti kui te olete üle 35-aastane;
 • kui teil on kõrge kolesterooli või triglütseriidide tase veres;
 • kui te olete ülekaaluline;
 • kui mõnel teie lähisugulasel oli noores eas südameinfarkt või ajuinsult;
 • kui teil on kõrge vererõhk;
 • kui teil esineb migreeni;
 • kui teil on probleeme südamega (klapirikked, südamerütmihäired).

Lõpetage YAZ’i võtmine ning võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui te märkate võimalikke tromboosi nähte, nagu:

 • tugev valu ja/või turse ühes jalas;
 • äkki tekkinud tugev valu rindkeres, mis võib kiirguda vasakusse kätte;
 • äkki tekkinud õhupuudus;
 • äkki tekkinud köha, millel puudub kindel põhjus;
 • igasugune ootamatu, tugev või pikaajaline peavalu või migreeni ägenemine;
 • osaline või täielik nägemise kaotus või kahelinägemine;
 • kõneraskused või kõnevõimetus;
 • peapööritus või minestamine;
 • nõrkus, kummaline tunne või tuimus mistahes kehaosas.
 
YAZ ja vähk

Kombineeritud „pille“ võtvate naiste seas on rinnavähki täheldatud veidi sagedamini, kuid pole teada, kas see on põhjustatud ravist. Üks põhjus võib näiteks olla, et kombineeritud „pille“ kasutavatel naistel avastatakse sagedamini kasvajaid, sest nad läbivad sagedamini tervisekontrolle. Pärast kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist hakkab rinnavähi juhtude sagedus järk-järgult langema. Oluline on oma rindu regulaarselt kontrollida. Kui tunnete rinnas tükki, siis pöörduge oma arsti poole.

Harvadel juhtudel on kombineeritud „pillide“ kasutajatel teatatud healoomulistest ja veel harvem pahaloomulistest maksakasvajatest. Tavatult tugeva kõhuvalu korral võtke ühendust oma arstiga.

Tsüklivälised veritsused

Esimestel YAZ’i kasutamise kuudel võib teil tekkida ootamatu veritsus (verejooks päevadel, kui te ei võta platseebotablette). Kui sellist veritsust esineb kauem kui paar kuud või algab see mõne kuu möödudes, peab teie arst välja selgitama selle põhjuse.

Mida teha kui platseebotablettide võtmise päevadel ei teki veritsust

Kui te olete võtnud heleroosasid tablette õigesti, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud rasket kõhulahtisust ning te ei ole võtnud mingeid teisi ravimeid, on väga ebatõenäoline, et te võiksite olla rase.

Kui veritsus jääb vahele kahel platseeboperioodil järjest, võite olla rase. Võtke kohe ühendust oma arstiga. Alustage järgmise pakendiga alles siis, kui olete kindel, et te ei ole rase.

Muud ravimid ja YAZ

Teatage oma arstile kui te kasutate mis tahes muid ravimeid või taimseid preparaate. Öelge ka teistele arstidele või hambaarstile (või apteekrile), kes teile mõnda teist ravimit välja kirjutab, et kasutate YAZ’i. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua peate te lisaks tarvitama mõnda muud rasestumisvastast vahendit (nt kondoom).

 
 • Mõned ravimid võivad YAZ’i rasestumisvastast toimet nõrgendada või põhjustada tsüklivälist veritsust. Siia kuuluvad ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste ravis:
  • epilepsia (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin);
  • tuberkuloos (nt rifampitsiin);
  • HIV-nakkus (ritonaviir, nevirapiin) või teised infektsioonid (antibiootikumid nagu griseofulviin, penitsilliin, tetratsükliin);
  • kopsu veresoonte kõrget vererõhku alandavad ravimid (bosentaan) ja taimsed preparaadid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum).
 • YAZ võib mõjutada teiste ravimite toimet, näiteks:
  • tsüklosporiini sisaldavad ravimid;
  • epilepsiavastane ravim lamotrigiin (võib suurendada krambihoogude sagedust).

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

YAZ koos toidu ja joogiga

YAZ’i võib võtta nii koos toiduga kui eraldi, vajadusel koos vähese veega.

Laboratoorsed analüüsid

Kui te peate andma vereanalüüse, öelge oma arstile või laboripersonalile, et võtate rasestumisvastaseid „pille“, sest hormonaalsed rasestumisvastased ravimid võivad mõjutada mõnede laboratoorsete analüüside tulemusi.

Rasedus

Kui te olete rase, ei tohi te YAZ’i võtta. Kui te rasestute YAZ’i kasutamise ajal, siis lõpetage kohe tablettide võtmine ning pöörduge oma arsti poole. Kui te soovite rasestuda, võite YAZ’i võtmise katkestada igal ajal (vt ka lõik “Kui te lõpetate YAZ’i võtmise”).

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine

Üldjuhul ei soovitata imetamise ajal YAZ’i võtta. Kui te soovite imetamise ajal „pille“ võtta, pidage enne nõu oma arstiga.

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puudub info, mis viitaks, et YAZ mõjutab autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

YAZ sisaldab laktoosi

Kui teil on talumatus teatud suhkrute suhtes, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas YAZ’i kasutada

Iga blister sisaldab 24 toimeainet sisaldavat heleroosat tabletti ja 4 valget platseebotabletti.

Kahte erinevat värvi YAZ-tabletid asuvad reastikku. Üks ribapakend sisaldab 28 tabletti.

Võtke iga päev üks YAZ tablett, vajadusel koos vähese veega. Tablette võite võtta koos toiduga või ilma, kuid püüdke neid alati võtta enam-vähem samal kellaajal.

Ärge ajage tablette segi: võtke esimesel 24 päeval üks heleroosa tablett ning viimasel 4 päeval üks valge tablett. Seejärel alustage kohe uue pakendiga (24 heleroosat tabletti ja seejärel 4 valget tabletti). Kahe pakendi vahele seega vaheaega ei jäeta.

Kuna tablettide koostis on erinev, tuleb nende võtmist alustada esimesest tabletist üleval vasakul ja tablette peab võtma iga päev. Et järjekord oleks õige, järgige nooltega näidatud suunda.

Ribapakendi ettevalmistamine

Selleks, et teil oleks lihtsam tabletivõtmises järge pidada, on iga YAZ’i ribapakendi jaoks kaasas seitse kleepsu, kuhu on märgitud seitse nädalapäeva. Valige kleeps, mis algab nädalapäevaga, mil te hakkate tablette võtma. Näiteks, kui te alustate kolmapäeval, valige kleeps, mis algab lühendiga “K”.

Kleepige nädalapäevadega kleeps YAZ ribapakendi ülaserva, kuhu on kirjutatud “Kinnita nädalakleeps siia”, nii et esimene päev jääb kohakuti selle tabletiga, mis on märgistatud numbriga “1”. Nüüd on iga tableti kohal nädalapäeva nimi ja te näete, kas olete konkreetsel päeval juba pilli võtnud või mitte. Noolega on näidatud, millise tableti peate järgmisena võtma.

Nende nelja päeva jooksul, mil te võtate valgeid platseebotablette (platseebopäevad), peaks algama veritsus (nn menstruatsioonitaoline verejooks). Veritsus algab tavaliselt 2. või 3. päeval pärast viimase toimeainega heleroosa YAZ tableti võtmist. Pärast viimase valge tableti võtmist, peate alustama järgmise ribapakendiga, olenemata sellest, kas verejooks on lõppenud või mitte. See tähendab, et peate iga ribapakendiga alustama alati samal nädalapäeval ja ka verejooks peaks algama iga kuu samal päeval.

Kui te kasutate YAZ’i nagu eelpool kirjeldatud, olete rasestumise eest kaitstud ka neil neljal päeval, kui te võtate platseebotablette.

Millal alustada esimese ribapakendiga

Kui te pole eelmisel kuul kasutanud hormoone sisaldavaid kontratseptiive
Alustage YAZ’iga tsükli esimesel päeval (st menstruatsiooni esimesel päeval). Kui te alustate YAZ’i võtmist menstruatsiooni esimesel päeval, olete kohe raseduse eest kaitstud. Tablettide võtmist võib alustada ka tsükli 2...5. päeval, kuid sellisel juhul peate te esimesed seitse päeva kasutama täiendavaid kaitsevahendeid (nt kondoomi).

Üleminek kombineeritud hormonaalselt rasestumisvastaselt vahendilt, kombineeritud rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt
Eelistatavalt tuleb YAZ’i kasutamist alustada eelnevalt kasutatud „pillide“ viimase toimeainet sisaldava tableti võtmisele, kuid hiljemalt tabletivabale perioodile järgneval päeval (või pärast eelmiste „pillide“ viimase toimeaineta tableti võtmist). Kui te lähete YAZ’ile üle kombineeritud rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt, järgige oma arsti juhiseid.

Üleminek ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (ainult progestageeni sisaldavad „pillid“, süst või implantaat või progestageeni vabastav emakasisene vahend)
Ainult progestageeni sisaldavatelt „pillidelt“ võite YAZ’ile üle minna ükskõik millisel päeval (implantaadilt või emakasiseselt vahendilt selle eemaldamise päeval, süstitavalt preparaadilt päeval, mil teile peaks tehtama järgmine süst), kuid kõigil neil juhtudel tuleb esimesel seitsmel tabletivõtmise päeval kasutada lisaks mõnda barjäärimeetodit (nt kondoomi).

Pärast aborti
Järgige oma arsti soovitusi.

Pärast sünnitust
Te võite hakata YAZ’i kasutama 21 kuni 28 päeva pärast lapse sündi. Kui te hakkate YAZ’i võtma pärast 28 päeva möödumist, peate esimesel seitsmel päeval kasutama lisaks niinimetatud barjäärimeetodit (nt kondoomi).
Kui pärast lapse sündi olite te enne YAZ’i (uuesti) võtma hakkamist olnud seksuaalvahekorras, peate olema kõigepealt kindel, et te pole rase või ootama ära järgmise menstruatsiooni.

Kui toidate last rinnaga ja soovite pärast sünnitust hakata (jälle) YAZ’i kasutama
Lugege lõiku “Imetamine”.

Kui te pole kindel, millal YAZ’i võtmist alustada, siis küsige nõu oma arstilt.

Kui te võtate YAZ’i rohkem kui ette nähtud

Pole teatatud tõsistest kõrvaltoimetest, kui on võetud liiga palju YAZ tablette.

Kui te võtate korraga mitu tabletti, võib teil tekkida iiveldus ja oksendamine. Noortel tüdrukutel võib tekkida verejooks tupest.

Kui te võtsite liiga palju YAZ tablette või kui te avastate, et YAZ tablette on sisse võtnud laps, siis küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Kui te unustate YAZ’i võtta

Viimased neli tabletti ribapakendi neljandas reas on platseebotabletid. Kui te unustate ühe neist tablettidest võtta, ei ole sellel mõju YAZ’i rasestumisvastasele toimele. Visake vahelejäänud platseebotablett ära.

Kui te unustate võtta heleroosa, toimeainega tableti (blistriribal tabletid 1...24), peate tegema järgmist:

 • kui tableti võtmine on hilinenud vähem kui 24 tundi, ei ole rasestumisvastane toime vähenenud. Võtke tablett niipea, kui see teile meenub ja võtke järgmised tabletid tavalisel ajal;
 • kui tableti võtmine on hilinenud rohkem kui 24 tundi, võib rasestumisvastane kaitse väheneda. Mida suurem on võtmatajäänud tablettide arv, seda suurem on oht rasestuda.

Rasestumise oht on suurim, kui unustate heleroosa tableti võtta riba alguses või lõpus. Seetõttu peate järgima järgnevaid reegleid (vt ka tagapool toodud joonist):

 • Unustasite võtta rohkem kui ühe tableti ühest ribapakendist
  Võtke ühendust oma arstiga.
 • Unustasite võtta ühe tableti 1...7. päeval (esimene rida)

Võtke unustatud tablett kohe, kui see teile meenub, isegi siis, kui peate võtma kaks tabletti korraga. Jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal ja kasutage järgmisel seitsmel päeval täiendavat rasestumisvastast vahendit, näiteks kondoomi. Kui te olite tableti unustamisele eelnenud nädalal seksuaalvahekorras, peate olema teadlik, et on oht rasestuda. Sellisel juhul võtke ühendust oma arstiga.

 • Unustasite võtta ühe tableti 8...14. päeval (teine rida)

Võtke unustatud tablett kohe, kui see teile meenub, isegi siis, kui peate võtma kaks tabletti korraga. Jätkake tablettide võtmist tavalistel aegadel. Rasestumisvastane kaitse ei ole vähenenud ja te ei pea lisaks teist rasestumisvastast vahendit kasutama.

 • Unustasite võtta ühe tableti 15...24. päeval (kolmas või neljas rida)
  Teil on valida kahe võimaluse vahel:
  1. 1. Võtke unustatud tablett kohe, kui see teile meenub, isegi siis, kui peate võtma kaks tabletti korraga. Jätkake tablettide võtmist tavalistel aegadel. Ärge hakake sellest ribapakendist valgeid platseebotablette võtma, vaid visake need ära ja alustage uue ribaga (alguspäev muutub).
   Tõenäoliselt tekib teil menstruatsioon teise riba lõppedes, valgete platseebotablettide võtmise ajal, kuid kerge või menstruatsioonitaoline verejooks võib tekkida ka teise riba võtmise ajal.
  2. Te võite lõpetada toimeainega heleroosade tablettide võtmise ja jätkata kohe 4 valge platseebotabletiga (enne platseebotablettide võtmist märkige üles päev, millal unustasite tabletti võtta). Kui te soovite alustada uue ribapakendiga päeval, mil olete alati uue pakendiga alustanud, võtke platseebotablette vähem kui neli päeva

Kui te järgite ühte neist kahest soovitusest, ei ole rasestumise ohtu.

 • Kui te unustasite mõne tableti võtta ja teil ei teki platseebopäevadel verejooksu, võite olla rasestunud. Enne uue ribapakendiga alustamist võtke ühendust oma arstiga.

Mida teha oksendamise või raske kõhulahtisuse korral

Kui te oksendate 3...4 tundi pärast toimeainega heleroosa tableti võtmist või kui teil tekib tugev kõhulahtisus, võivad „pillis“ sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. Olukord on peaaegu sama, mis tabletti võtmata jättes. Pärast oksendamist või kõhulahtisust peate nii kiiresti kui võimalik võtma tagavarapakendist heleroosa tableti. Võimaluse korral võtke see 24 tunni jooksul tavalisest tabletivõtmise ajast. Kui see ei ole võimalik või on möödunud 24 tundi, peate järgima nõuandeid, mis antud lõigus “Kui te unustate YAZ’i võtta”.

Menstruatsiooni edasilükkamine: mida te peate teadma

Kuigi see ei ole soovitatav, võite menstruatsiooni edasi lükata jättes võtmata neljandas reas olevad platseebotabletid ja jätkates kohe uue YAZ’i ribapakendiga kuni lõpuni. Teise pakendi kasutamise ajal võib teil esineda kerget või menstruatsioonitaolist veritsust. Kasutage teine ribapakend lõpuni võttes neli valget tabletti neljandast reast. Seejärel alustage uue ribaga.

Te võite küsida oma arstilt nõu, kui otsustate menstruatsiooni edasi lükata.

Menstruatsiooni alguspäeva muutmine: mida te peate teadma

Kui te võtate tablette vastavalt juhistele, algab menstruatsioon platseebopäevadel. Kui te peate seda päeva muutma, siis vähendage platseebopäevade (valgete tablettide võtmise) arvu – (kuid ärge seda kunagi suurendage – 4 on suurim lubatud arv!). Näiteks, kui te alustate platseebotablettide võtmist reedel ja soovite seda nihutada teisipäevale (kolm päeva ettepoole), peate alustama uue ribaga kolm päeva senisest varem. Teil ei pruugi sel ajal verejooksu tekkida. Edasi võib teil tekkida kerge või menstruatsioonitaoline verejooks.

Kui te pole kindel, mida teha, pidage nõu oma arstiga.

Kui te lõpetate YAZ’i võtmise

Te võite YAZ’i võtmise lõpetada ükskõik millisel ajal. Kui te ei soovi rasestuda, küsige oma arstilt nõu teiste usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta. Kui te soovite rasestuda, lõpetage YAZ’i võtmine ning oodake ära järgmine menstruatsioon, enne kui püüate rasestuda. Lapse oodatavat sünniaega on nii lihtsam arvutada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevalt on toodud kõrvaltoimed, mida on seostatud YAZ’i kasutamisega:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida ühel kuni kümnel kasutajal 100-st):

 • meeleolude vaheldumine;
 • peavalu;
 • iiveldus;
 • rindade valulikkus, menstruatsioonitsükli häired nagu ebaregulaarne tsükkel või menstruatsioonide ärajäämine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida ühel kuni kümnel kasutajal 1000-st):

 • depressioon, närvilisus, unisus;
 • pearinglus, „torkimise tunne”;
 • migreen, veenilaiendid, vererõhu tõus;
 • kõhuvalu, oksendamine, seedehäired, soolepuhitus, maopõletik, kõhulahtisus;
 • akne, sügelus, nahalööve;
 • erinevad valud, nt seljavalu, jäsemete valu, lihaskrambid;
 • tupe seeninfektsioon, vaagnavalu, rindade suurenemine, healoomulised tükid rindades, verejooks emakast/tupest (mis tavaliselt kaob, kui tablettide võtmist jätkata), voolus suguteedest, kuumahood, tupepõletik (vaginiit), menstruatsioonitsükli häired, valulikud menstruatsioonid, vähese vereeritusega menstruatsioonid, väga vererohked menstruatsioonid, tupekuivus, emakakaela äigepreparaadi muutused, libiido langus;
 • energiapuudus, suurenenud higistamine, vedelikupeetus;
 • kehakaalu tõus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida ühel kuni kümnel kasutajal 10 000-st):

 • kandidiaas (seeninfektsioon);
 • aneemia, trombotsüütide arvu tõus veres;
 • allergiline reaktsioon;
 • hormonaalsed (endokriinsed) häired;
 • söögiisu tõus, söögiisu kadu, ebatavaliselt kõrge kaaliumisisaldus veres, ebatavaliselt madal naatriumisisaldus veres;
 • probleemid orgasmi saamisega, unetus;
 • peapööritus, treemor;
 • silma kahjustused, nt laupõletik, silmade kuivus;
 • tavatult kiire südametöö;
 • veenipõletik, ninaverejooks, minestamine;
 • kõhu suurenemine, seedehäired, kõhupuhituse tunne, mao song, suuõõne seeninfektsioon, kõhukinnisus, suukuivus;
 • valu sapiteedes või sapipõies, sapipõiepõletik;
 • kollakaspruunid laigud nahal, ekseem, juuste väljalangemine, aknetaoline põletik nahal, kuiv nahk, naha sõlmeline põletik, liigne karvakasv, naha kahjustused, venitusarmid nahal, nahapõletik, valgustundlik nahapõletik, nahapaapulid;
 • raske või valulik vahekord, tupe põletik (vulvovaginiit), vahekorrajärgne veritsus, tsükliväline verejooks, tsüstid rinnanäärmes, rinnanäärme rakkude arvu suurenemine (hüperplaasia), pahaloomulised tükid rinnas, ebatavaline kasv emakakaela limaskestal, emaka limaskesta õhenemine või kärbumine, vedelikuga täidetud struktuurid munasarjas, emaka suurenemine;
 • üldine halb enesetunne;
 • kehakaalu langus.

On teatatud ka järgmistest kõrvaltoimetest, kuid olemasolevate andmete põhjal ei saa nende sagedust hinnata: ülitundlikkus, mitmekujuline erüteem (iseloomulik nahalööve koos rõngakujulise punetuse või haavanditega).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas YAZ’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast märget EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida YAZ sisaldab
 • Toimeained on etünüülöstradiool (beetadeksklatraadina) ja drospirenoon. Iga heleroosa õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 0,02 milligrammi etünüülöstradiooli (beetadeksklatraadina) ja 3 milligrammi drospirenooni.
  Valged õhukese polümeerikattega tabletid ei sisalda toimeaineid.
 • Teised abiained on
  Heleroosades toimeainega tablettides:
  • tableti sisu - laktoosmonohüdraat, maisitärklis, magneesiumstearaat (E470b);
  • tableti kate - hüpromelloos (E464), talk (E553b), titaandioksiid (E171) ja punane raudoksiid (E172).
  Valgetes ilma toimeaineta tablettides:
  • tableti sisu - laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon K25, magneesiumstearaat (E470b);
  • tableti kate - hüpromelloos (E464), talk (E553b) ja titaandioksiid (E171).
Kuidas YAZ välja näeb ja pakendi sisu
 • Iga YAZ’i blister sisaldab 24 heleroosat toimeainet sisaldavat õhukese polümeerikattega tabletti ribapakendi 1., 2., 3. ja 4. reas ja 4 valget õhukese polümeerikattega platseebotabletti 4. reas.
 • Nii valged kui heleroosad YAZ tabletid on õhukese polümeerikattega – tableti sisu on kaetud.
 • Toimeainet sisaldav tablett on heleroosa, ümmargune, kaksikkumerate pindadega, mille ühel küljel on reljeefne korrapärane kuusnurk, mille sees tähed "DS".
 • Platseebotablett on valge, ümmargune, kaksikkumerate pindadega, mille ühel küljel on reljeefne korrapärane kuusnurk, mille sees tähed "DP".
 • YAZ on saadaval 1, 3, 6 ja 13 blistrit sisaldavates pakendites, mis kõik sisaldavad 28 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Bayer Pharma AG
13342 Berlin
Saksamaa

Tootjad:
Bayer Pharma AG
13342 Berlin
Saksamaa

või

Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Eesti

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania: YAZ Austria, Belgia, Küpros, Taani, Soome, Kreeka, Norra, Portugal, Rootsi, Ühendkuningriik: Yaz Holland: Yaz 24+4

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2013

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015