Minu Meelespea.net

Kataloog

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Yarina 3000/30 mikrogrammi õhukese polümeerikattega tabletid
Drospirenoon/etünüülöstradiool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Yarina ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Yarina kasutamist
 3. Kuidas Yarina’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Yarina’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Yarina ja milleks seda kasutatakse

 • Yarina on rasestumisvastane ravim, mida kasutatakse rasestumise vältimiseks.
 • Iga tablett sisaldab väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni: drospirenooni ja etünüülöstradiooli.
 • Kahte hormooni sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette nimetatakse kombineeritud „pillideks“.

2. Mida on vaja teada enne Yarina kasutamist

Üldised märkused

Enne Yarina kasutamise alustamist esitab arst teile küsimusi teie ning teie lähisugulaste tervise kohta. Arst mõõdab teie vererõhku ning võib vajadusel teha ka mõned muud uuringud.

Selles infolehes on kirjeldatud mitmeid olukordi, kus te peate Yarina võtmise lõpetama või mille puhul võib Yarina usaldusväärsus langeda. Neil juhtudel peate vältima seksuaalvahekorda või kasutama lisaks mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, näiteks kondoomi või mõnda muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi- ega temperatuuri meetodeid. Need meetodid ei pruugi olla usaldusväärsed, sest Yarina muudab menstruaaltsükliga kaasnevaid kehatemperatuuri ja emakakaela lima muutusi.

Nagu ka teised hormonaalsed kontratseptiivid, ei kaitse Yarina HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

 

Mis juhul te ei tohi Yarina’t kasutada

Ärge kasutage Yarina’t:

 • kui teil on (või on varem olnud) vere hüübimist veresoonesiseselt jala- (tromboos), kopsude (kopsuemboolia) või teiste organite veresoontes;
 • kui teil on (või on varem olnud) südamelihaseinfarkt või ajuinsult;
 • kui teil on (või on varem olnud) haigus, mis võib viidata edaspidi tekkida võivale südamelihaseinfarktile (nt rinnaangiin, mis põhjustab tugevat valu rindkeres) või ajuinsuldile (nt väike mööduv ajuinfarkt, mis ei jäta jääknähte);
 • kui teil on haigus, mis võib suurendada trombiohtu arterites. See puudutab järgmisi haigusi:
  • veresooni kahjustanud suhkurtõbi,
  • väga kõrge vererõhk,
  • väga kõrge rasvaühendite (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres;
 • kui teil esineb vere hüübimishäireid (nt C- valgu puudulikkus);
 • kui teil on (või on varem olnud) teatud migreeni vorm (koos nn fokaalsete neuroloogiliste sümptomitega);
 • kui teil on (või on varem olnud) maksahaigus ja teie maksafunktsioon ei ole veel taastunud;
 • kui teie neerud ei tööta hästi (neerupuudulikkus);
 • kui teil on (või on varem olnud) maksakasvaja;
 • kui teil on (või on varem olnud) või teil kahtlustatakse rinnanäärmevähki või suguelundite vähki;
 • kui teil esineb tupekaudset verejooksu, mille põhjus ei ole teada;
 • kui te olete etünüülöstradiooli, drospirenooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. See võib põhjustada sügelust, nahalöövet või turset.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Mõnel juhul peate Yarina või ükskõik milliste teiste kombineeritud hormonaalse kontratseptiivi kasutamise ajal olema eriti ettevaatlik. Neil juhtudel võib arst otsustada, et teie seisundit tuleb regulaarselt jälgida. Kui mõni allpool loetletud seisunditest käib teie kohta, peate enne Yarina kasutamise alustamist oma arsti sellest teavitama. Ka juhul, kui mõni loetletud seisunditest tekib või süveneb Yarina võtmise ajal, peate pidama nõu oma arstiga:

 • kui teie lähisugulasel on või on olnud rinnanäärmevähk;
 • kui teil on maksa või sapipõie haigus;
 • kui teil on suhkurtõbi;
 • kui teil on depressioon;
 • kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (põletikuline soolehaigus);
 • kui teil on verehaigus nimetusega hemolüütilis-ureemiline sündroom, mis põhjustab neerukahjustust;
 • kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus);
 • kui teil on epilepsia (vt lõiku „Muud ravimid ja Yarina”);
 • kui teil on süsteemne erütematoosne luupus e SLE (immuunsüsteemi haigus);
 • kui teil on haigus, mis esmakordselt avaldus raseduse ajal või varem suguhormoone võttes (nt kuulmise halvenemine, verehaigus nimetusega porfüüria, raseduse ajal tekkinud villiline nahalööve (rasedusherpes), chorea Sydenham (närvide haigus, mis põhjustab äkilisi keha liigutusi);
 • kui teil on või on varem esinenud kuldpruune pigmentlaike (kloasme) ehk niinimetatud „raseduslaike“, eelkõige näol või kaelal. Sellisel juhul peate vältima otsest päikese- ja ultraviolettkiirgust;
 • kui teil on pärilik angioödeem, võivad östrogeeni sisaldavad tooted esile kutsuda või halvendada angioödeemi sümptomeid. Pöörduge koheselt arsti poole, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid nagu näo, keele ja/või neelu turse ja/või neelamisraskused või nõgeslööve koos hingamisraskusega.

Yarina ja tromboos

Venoosne tromboos

Ükskõik millise kombineeritud „pilli“, sealhulgas ka Yarina kasutajatel on risk trombide tekkeks veenides (venoosne tromboos) suurem kui naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid tablette.

Venoosse tromboosi risk kombineeritud „pillide“ kasutajatel suureneb:

 • vanuse tõustes;
 • kui te olete ülekaaluline;
 • kui mõnel teie lähisugulasel on noores eas esinenud tromb jala, kopsu (kopsuemboolia) või muu organi veresoones;
 • kui teid ootab ees kirurgiline operatsioon, teil juhtus raske õnnetus või peate pikka aega olema voodiravil. Oluline on varakult arstile öelda, et kasutate Yarina’t, sest vajalikuks võib osutuda ravi lõpetamine. Arst ütleb teile, millal võite uuesti hakata Yarina’t võtma. Tavaliselt on see ligikaudu kaks nädalat pärast seda, kui olete taas hakanud ise ringi liikuma.

„Pillide“ kasutamisel suureneb tõenäosus trombide tekkeks.

 • 100 000st naisest, kes ei kasuta „pille“ ega ole rasedad, võib aasta jooksul esineda trombi 5…10-l.
 • 100 000st naisest, kes kasutavad „pille“ nagu Yarina, võib aasta jooksul esineda trombi 30…40-l (täpsem arv on teadmata).
 • 100 000st rasedast naisest võib aasta jooksul esineda trombi ligikaudu 60-l.

Tromb veenides võib liikuda kopsudesse ning ummistada veresooni (seda nimetatakse kopsuembooliaks). Trombide moodustumine veenides võib 1…2% juhtudest lõppeda surmaga.

Riski aste võib sõltuda sellest, mis tüüpi „pille“ te kasutate. Arutage võimalikke valikuid oma arstiga.

Arteriaalne tromboos

Kombineeritud „pillide“ kasutamist on seostatud arteri ummistuse (arteriaalne tromboos) riski suurenemisega, nt südame (südamelihaseinfarkt) või aju (ajuinsult) veresoontes.

Arteriaalse tromboosi risk kombineeritud „pillide“ kasutajatel suureneb:

 • kui te suitsetate. Teil soovitatakse Yarina võtmise ajal kindlasti suitsetamine lõpetada, eriti kui te olete üle 35-aastane;
 • kui teil on kõrge kolesterooli või triglütseriidide tase veres;
 • kui te olete ülekaaluline;
 • kui mõnel teie lähisugulasel oli noores eas südameinfarkt või ajuinsult;
 • kui teil on kõrge vererõhk;
 • kui teil esineb migreen;
 • kui teil on probleeme südamega (klapirikked, südamerütmi häired).

Lõpetage Yarina võtmine ning võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui te märkate võimalikke tromboosi nähte, nagu:

 • tugev valu ja/või turse ühes jalas;
 • äkki tekkinud tugev valu rindkeres, mis võib kiirguda vasakusse kätte;
 • äkki tekkinud õhupuudus;
 • äkki tekkinud köha, millel puudub kindel põhjus;
 • igasugune ootamatu, tugev või pikaajaline peavalu või migreeni ägenemine;
 • osaline või täielik nägemise kaotus või kahelinägemine;
 • kõneraskused või kõnevõimetus;
 • peapööritus või minestamine;
 • nõrkus, kummaline tunne või tuimus mistahes kehaosas.
 

Yarina ja kasvajad

Kombineeritud „pille“ võtvate naiste seas on rinnavähki täheldatud veidi sagedamini, kuid pole teada, kas see on põhjustatud ravist. Üks põhjus võib näiteks olla, et kombineeritud „pille“ kasutavatel naistel avastatakse sagedamini kasvajaid, sest nad läbivad sagedamini tervisekontrolle. Pärast kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist hakkab rinnavähi juhtude sagedus järk-järgult langema. Oluline on oma rindu regulaarselt kontrollida. Kui tunnete rinnas tükki, siis pöörduge oma arsti poole.

Harvadel juhtudel on kombineeritud „pillide“ kasutajatel teatatud healoomulistest ja veel harvem pahaloomulistest maksakasvajatest. Tavatult tugeva kõhuvalu korral võtke ühendust oma arstiga.

Tsüklivälised veritsused

Esimestel Yarina kasutamise kuudel võib teil tekkida ootamatu veritsus (veritsus väljaspool tabletivaba intervalli). Kui sellist veritsust esineb kauem kui paar kuud või algab see mõne kuu möödudes, peab teie arst välja selgitama selle põhjuse.

Mida teha, kui tabletivaba intervalli ajal veritsust ei esine

Kui te olete võtnud tablette õigesti, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud rasket kõhulahtisust ning te ei ole võtnud mingeid teisi ravimeid, on väga ebatõenäoline, et te võiksite olla rase.

Kui vahele on jäänud kaks veritsust järjest, võite olla rase. Võtke kohe ühendust oma arstiga. Alustage järgmise pakendiga alles siis, kui olete kindel, et te ei ole rase.

Muud ravimid ja Yarina

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Öelge ka teistele arstidele või hambaarstile (või apteekrile), kes teile mõnda teist ravimit välja kirjutab, et kasutate Yarina’t. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua peate te lisaks tarvitama mõnda muud rasestumisvastast vahendit (nt kondoomi).
 
 • Mõned ravimid võivad Yarina rasestumisvastast toimet nõrgendada või põhjustada tsüklivälist veritsust. Siia kuuluvad ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste ravis:
  • epilepsia (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin);
  • tuberkuloos (nt rifampitsiin);
  • HIV-nakkus (ritonaviir, nevirapiin) või teised infektsioonid (antibiootikumid nagu griseofulviin, penitsilliin, tetratsükliin);
  • kopsu veresoonte kõrget vererõhku alandavad ravimid (bosentaan);
  • taimsed preparaadid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum).
 • Yarina võib mõjutada teiste ravimite toimet, näiteks:
  • tsüklosporiini sisaldavad ravimid;
  • epilepsiavastane ravim lamotrigiin (võib suurendada krambihoogude sagedust).

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Yarina koos toidu ja joogiga

Yarina’t võib võtta koos toiduga või ilma, vajadusel koos vähese veega.

Laboratoorsed analüüsid

Kui te peate andma vereanalüüse, öelge oma arstile või laboripersonalile, et võtate rasestumisvastaseid „pille“, sest hormonaalsed rasestumisvastased ravimid võivad mõjutada mõnede laboratoorsete analüüside tulemusi.

Rasedus

Kui te olete rase, ei tohi te Yarina’t võtta. Kui te rasestute Yarina kasutamise ajal, siis lõpetage kohe tablettide võtmine ning pöörduge oma arsti poole. Kui te soovite rasestuda, võite lõpetada Yarina võtmise mis tahes ajal (vt ka lõik „Kui te soovite lõpetada Yarina võtmise“).

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine

Üldjuhul ei soovitata imetamise ajal Yarina’t võtta. Kui te soovite imetamise ajal „pille“ võtta, pidage enne nõu oma arstiga.

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puudub info, mis viitaks, et Yarina mõjutab autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Yarina sisaldab laktoosi

Kui teil on talumatus teatud suhkrute suhtes, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas Yarina’t kasutada

Võtke iga päev üks Yarina tablett, vajadusel koos vähese veega. Tablette võite võtta koos toiduga või ilma, kuid püüdke neid alati võtta enam-vähem samal kellaajal.

Yarina pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga, mil tablett tuleb manustada. Näiteks kui alustate kolmapäeval, võtke tablett, mille juurde on märgitud „K”. Järgige noolt pakendil kuni kõik 21 tabletti on ära võetud.

Järgnevad seitse päeva on tabletivaba periood. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama menstruatsioonitaoline vereeritus. Tavaliselt algab see 2...3. päeval pärast viimase Yarina tableti võtmist.

Uue Yarina pakendiga tehke algust vaheaja kaheksandal päeval (pärast 7-päevast tabletivaba intervalli), isegi juhul, kui vereeritus pole veel lõppenud. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval. Samas on teil ka menstruatsioonitaoline vereeritus iga kuu samal ajal.

Kui te kasutate Yarina’t vastavalt juhendile, olete raseduse vastu kaitstud ka 7-päevase tabletivaba intervalli ajal.

Millal alustada esimese ribapakendiga

 • Kui te pole eelmisel kuul kasutanud hormoone sisaldavaid kontratseptiive
  Alustage Yarina’ga tsükli esimesel päeval (st menstruatsiooni esimesel päeval). Kui te alustate Yarina võtmist menstruatsiooni esimesel päeval, olete kohe raseduse eest kaitstud. Tablettide võtmist võib alustada ka tsükli 2...5. päeval, kuid sellisel juhul peate te esimesed seitse päeva kasutama täiendavaid kaitsevahendeid (nt kondoomi).
 • Üleminek kombineeritud hormonaalselt rasestumisvastaselt vahendilt, kombineeritud rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt
  Eelistatavalt tuleb Yarina kasutamist alustada eelnevalt kasutatud „pillide“ viimase toimeainet sisaldava tableti võtmisele, kuid hiljemalt tabletivabale perioodile järgneval päeval (või pärast eelmiste „pillide“ viimase toimeaineta tableti võtmist). Kui te lähete Yarina’le üle kombineeritud rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt, järgige oma arsti juhiseid.
 • Üleminek ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (ainult progestageeni sisaldavad „pillid“, süst või implantaat või progestageeni vabastav emakasisene vahend)
  Ainult progestageeni sisaldavatelt „pillidelt“ võite Yarina’le üle minna ükskõik millisel päeval (implantaadilt või emakasiseselt vahendilt selle eemaldamise päeval, süstitavalt preparaadilt päeval, mil teile peaks tehtama järgmine süst), kuid kõigil neil juhtudel tuleb esimesel seitsmel tabletivõtmise päeval kasutada lisaks mõnda rasestumisvastast meetodit (nt kondoomi).
 • Pärast aborti
  Järgige oma arsti soovitusi.
 • Pärast sünnitust
  Te võite hakata Yarina’t kasutama 21…28 päeva pärast lapse sündi. Kui te hakkate Yarina’t võtma pärast 28 päeva möödumist, peate esimesel seitsmel päeval kasutama lisaks niinimetatud barjäärimeetodit (nt kondoomi).
  Kui pärast lapse sündi olite te enne Yarina (uuesti) võtma hakkamist olnud seksuaalvahekorras, peate olema kõigepealt kindel, et te pole rase või ootama ära järgmise menstruatsiooni.
 • Kui toidate last rinnaga ja soovite pärast sünnitust hakata (jälle) Yarina’t kasutama
  Lugege lõiku “Imetamine”.

Kui te pole kindel, millal Yarina võtmist alustada, siis küsige nõu oma arstilt.

Kui te võtate Yarina’t rohkem kui ette nähtud

Pole teatatud tõsistest kõrvaltoimetest, kui on võetud liiga palju Yarina tablette.

Kui te võtate korraga mitu tabletti, võib teil tekkida iiveldus ja oksendamine. Noortel tüdrukutel võib tekkida verejooks tupest.

Kui te võtsite liiga palju Yarina tablette või kui te avastate, et Yarina tablette on sisse võtnud laps, siis küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Kui te unustate Yarina’t võtta

 • Kui tableti võtmine on hilinenud vähem kui 12 tundi, ei ole rasestumisvastane toime vähenenud. Võtke tablett niipea, kui see teile meenub ja võtke järgmised tabletid tavalisel ajal.
 • Kui tableti võtmine on hilinenud rohkem kui 12 tundi, võib rasestumisvastane kaitse väheneda. Mida suurem on võtmatajäänud tablettide arv, seda suurem on oht rasestuda.

Rasestumise oht on suurim, kui unustate tableti võtta pakendi alguses või lõpus. Seetõttu peate järgima järgnevaid reegleid (vt ka tagapool toodud joonist):

 • Unustasite võtta rohkem kui ühe tableti ühest ribapakendist
  Võtke ühendust oma arstiga.
 • Unustasite võtta ühe tableti 1. nädalal
  Võtke unustatud tablett kohe, kui see teile meenub, isegi siis, kui peate võtma kaks tabletti korraga. Jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal ja kasutage järgmisel seitsmel päeval täiendavat rasestumisvastast vahendit, näiteks kondoomi. Kui te olite tableti unustamisele eelnenud nädalal seksuaalvahekorras, võite olla rase. Sellisel juhul võtke ühendust oma arstiga.
 • Unustasite võtta ühe tableti 2. nädalal
  Võtke unustatud tablett kohe, kui see teile meenub, isegi siis, kui peate võtma kaks tabletti korraga. Jätkake tablettide võtmist tavalistel aegadel. Rasestumisvastane kaitse ei ole vähenenud ja te ei pea lisaks teist rasestumisvastast vahendit kasutama.
 • Unustasite võtta ühe tableti 3. nädalal
  Teil on valida kahe võimaluse vahel:
  1. Võtke unustatud tablett kohe, kui see teile meenub, isegi siis, kui peate võtma kaks tabletti korraga. Jätkake tablettide võtmist tavalistel aegadel. Alustage järgmise pakendiga kohe kui käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele. Tõenäoliselt tekib teil menstruatsioon teise riba lõppedes, kuid kerge või menstruatsioonitaoline verejooks võib tekkida ka teise riba võtmise ajal.
  2. Te võite lõpetada tablettide võtmise käesolevast pakendist ning teha kohe 7-päevase tabletivaba intervalli (arvestades sisse ka vahele jäänud päeva). Kui te soovite alustada uue pakendiga oma tavapärasel fikseeritud nädalapäeval, pidage vähem kui 7-päevane paus.
  Kui te järgite ühte neist kahest soovitusest, ei ole rasestumise ohtu.
 • Kui te unustasite mõne tableti võtta ja teil ei teki esimese tabletivaba intervalli ajal verejooksu, võite olla rasestunud. Enne uue ribapakendiga alustamist võtke ühendust oma arstiga.

Mida teha oksendamise või raske kõhulahtisuse korral

Kui te oksendate 3...4 tundi pärast tableti võtmist või kui teil tekib tugev kõhulahtisus, võivad „pillis“ sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. Olukord on peaaegu sama, mis tabletti võtmata jättes. Pärast oksendamist või kõhulahtisust peate nii kiiresti kui võimalik võtma tagavarapakendist tableti. Võimaluse korral võtke see 12 tunni jooksul tavalisest tabletivõtmise ajast. Kui see ei ole võimalik või on möödunud 12 tundi, peate järgima nõuandeid, mis antud lõigus “Kui te unustate Yarina’t võtta”.

Menstruatsiooni edasilükkamine: mida peate teadma

Isegi kui see ei ole soovitatav, on menstruatsiooni edasilükkamine võimalik, kui te alustate järgmise Yarina pakendiga kohe, kui te olete käesoleva pakendi lõpetanud (ilma tabletivaba intervallita). Te võite selle pakendiga jätkata seni kuni pakend saab tühjaks. Teisest pakendist tablettide kasutamise ajal võib teil esineda määrimist või läbimurdeveritsust. Järgmise pakendiga alustage pärast 7-päevast tabletivaba intervalli.

Te võite küsida oma arstilt nõu, kui otsustate menstruatsiooni edasi lükata.

Menstruatsiooni alguspäeva muutmine: mida peate teadma

Kui te võtate tablette vastavalt juhistele, algab menstruatsioonitaoline vereeritus tabletivaba intervalli ajal. Kui te peate seda päeva muutma, siis lühendage (mitte kunagi ärge pikendage – maksimaalne tabletivaba perioodi pikkus on 7 päeva!) tabletivaba perioodi. Näiteks, kui teil algas siiani menstruatsioonitaoline vereeritus reedel ja soovite seda nihutada teisipäevale (kolm päeva ettepoole), peate alustama uue ribaga kolm päeva senisest varem. Kui tabletivaba periood on väga lühike (nt 3 päeva või vähem) ei pruugi teil sel ajal verejooksu tekkida. Edasi võib teil tekkida kerge või menstruatsioonitaoline verejooks.

Kui te pole kindel, mida teha, pidage nõu oma arstiga.

Kui te soovite lõpetada Yarina võtmise

Te võite Yarina võtmise lõpetada ükskõik millisel ajal. Kui te ei soovi rasestuda, küsige oma arstilt nõu teiste usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta. Kui te soovite rasestuda, lõpetage Yarina võtmine ja enne, kui püüate rasestuda, oodake ära oma järgmine menstruatsioon. Nii on lihtsam arvutada lapse eeldatavat sünniaega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgneb loetelu Yarina võtmisega seotud kõrvaltoimetest.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad tekkida ühel kuni kümnel kasutajal 100-st):
menstruatsioonihäired, tsüklitevahelised veritsused, rindade valulikkus, rindade hellus, peavalu, depressiivne meeleolu, migreen, iiveldus, tihke valkjas tupevoolus ja tupe seeninfektsioon.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida ühel kuni kümnel kasutajal 1000-st):
seksuaaliha muutused, rindade suurenemine, kõrge vererõhk, madal vererõhk, oksendamine, kõhulahtisus, akne, nahalööve, tõsine sügelus, juuste väljalangemine, tupeinfektsioon, vedelikupeetus ja kehakaalu muutused.

Harva tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida ühel kuni kümnel kasutajal 10 000-st):
astma, eritis rinnanäärmetest, kuulmishäire, veresoonte ummistus vereringega kohalekandunud trombi tükist, ülitundlikkus, nodoosne erüteem (iseloomulikud punakad valulikud nahakühmud) või mitmekujuline erüteem (iseloomulik lööve koos rõngakujulise punetuse või haavanditega).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Yarina’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil pärast märget „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Yarina sisaldab

 • Toimeained on drospirenoon ja etünüülöstradiool. Iga tablett sisaldab 3000 mikrogrammi drospirenooni ja 30 mikrogrammi etünüülöstradiooli.
 • Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, eel˛elatineeritud maisitärklis, povidoon K25, magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool 6000, talk, titaandioksiid (E171) ja raudoksiidi kollane pigment (E172).

Kuidas Yarina välja näeb ja pakendi sisu

 • Yarina tabletid on õhukese polümeerikattega tabletid. Tabletid on helekollased, ümmargused, kaksikkumerad ning nende ühele küljele on korrapärasesse kuusnurka pressitud tähed “DO”.
 • Yarina on saadaval 21 tabletti sisaldavas blisterpakendis, mis omakorda on kartongkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Bayer Pharma AG
13342 Berlin
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Eesti
Tel: +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:
Austria, Belgia, Taani, Soome, Saksamaa, Kreeka, Island, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra, Portugal, Hispaania, Rootsi, Suurbritannia: Yasmin
Prantsusmaa: Jasmine

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2013

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015