Minu Meelespea.net

Kataloog

Pakendi infoleht: Fluokortoloon-21-pivalaat ja lidokaiinvesinikkloriid(rektaalsuposiidid)

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

Mis ravim on Doloproct suposiidid ja milleks neid kasutatakse

Doloproct suposiite kasutatakse hemorroididest või pärasoolepõletikust põhjustatud valu ja põletiku paikseks raviks pärasoole alaosas või päraku ümbruses.

Doloproct suposiidid leevendavad valu ja viivad põletikusümptomide taandumiseni ravitavas piirkonnas.

Doloproct ei kõrvalda hemorroidide, pärasoolepõletiku ega anaalse ekseemi tekkepõhjuseid.

Kui hemorroididest põhjustatud vaevustega kaasnevad põletik ja ekseem, võib soovitada Doloproct rektaalse kreemi ja Doloproct suposiitide kombineeritud kasutust. Iga Doloproct´i pakend sisaldab 10 suposiiti.

Mida on vaja teada enne Doloproct suposiitide kasutamist

Ärge kasutage Doloproct suposiite:

 • ravitava piirkonna nahainfektsiooni korral ja juhtudel, kui kahjustatud piirkonnas esineb järgmiste haiguste sümptomeid:
  • spetsiifilised nahakahjustused (süfiliitilised ja tuberkuloossed protsessid)
  • tuulerõuged
  • vaktsiinia (reaktsioon rõugevaktsiinile)
  • genitaalherpes
 • kui te olete ülitundlik (allergiline) Doloproct suposiitide mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik Doloproct suposiitidega:

Ravimi juhusliku suukaudse manustamise korral (eriti mitme suposiidi allaneelamisel), tuleb esmajoones pöörata tähelepanu lidokaiinvesinikkloriidi süsteemsele toimele. Sõltuvalt manustatud annuse suurusest on võimalik tõsiste kardiovaskulaarsete sümptomide esinemine, mis äärmuslikel juhtudel võivad ulatuda südamefunktsiooni kahjustusest südameseisakuni. Samuti võib esineda kesknärvisüsteemiga seotud sümptomeid nagu konvulsioonid ja hingamisraskused või hingamise lakkamine äärmuslikel juhtudel.

Doloproct`i kasutamisel tuleb jälgida, et ravim ei satuks silma. Pärast suposiitide kasutamist on soovitatav käsi hoolikalt pesta.

Doloproct suposiitide kasutamine lastel ja noorukitel ei ole soovitatav, sest kliinilisi uuringuid lastel ja noorukitel kasutamisest ei ole läbi viidud.

Rasedus ja imetamine Doloproct suposiitide kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid, kuid glükokortikoididega läbi viidud loomkatsed on näidanud reproduktiivtoksilist toimet.

Piiratud arvu rasedate kohta saadud andmed viitavad võimalikule suurenenud suulaelõhede esinemise riskile nende vastsündinute hulgas, kelle emad said raseduse esimese kolme kuu jooksul süsteemset (st. organismisiseselt mõjuvat) glükokortikoidravi. Suulaelõhe on harvaesinev kaasasündinud deformatsioon ning isegi juhul, kui see on tingitud süsteemsete glükokortikoidpreparaatide toimest, põhjustaksid need haiguse esinemissageduse tõusu vaid ühe või kahe juhtumi võrra 1000 naise kohta, keda ravitakse raseduse ajal võrrelduna naistega, kes raseduse ajal sellist ravi ei saa.

Andmed paiksete glükokortikoidide kasutamisest raseduse ajal on ebapiisavad, kuid välispidiselt manustatud glükokortikoidide väga madala süsteemse biosaadavuse tõttu, võib riski pidada madalamaks. Üldreeglina ei tohi kortikoide sisaldavaid paikseid ravimeid raseduse esimese kolme kuu jooksul kasutada.

Rasedate ja imetavate naiste puhul tuleb enne ravi alustamist hoolikalt võrrelda ravist saadavat kasu võimalike riskidega. Eriti tuleb vältida pikaajalist ravi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine: Doloproct suposiidid ei mõjuta autojuhtimise võimet.

Kasutamine koos teiste ravimitega: Patsiente, kes võtavad südame rütmihäirete puhul kasutatavaid preparaate, tuleb samaaegse lidokaiinravi korral hoolikalt jälgida.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

Kuidas Doloproct suposiite kasutada

Kasutage Doloproct suposiite alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Järgnevad juhised kehtivad Doloproct suposiitide manustamise kohta, juhul kui teie arst ei ole määranud teisiti. Palun järgige neid juhiseid, et Doloproct suposiitide toime oleks täielik.

 • Kui tihti ja kui kaua tuleb Doloproct suposiite kasutada?

Juhul kui arst ei ole määranud teisiti, kehtivad järgnevad juhised:

Üks suposiit viiakse sügavale pärakusse kaks korda päevas, üks kord hommikul ja üks kord õhtul. Ravi esimesel kolmel päeval võib ägedate vaevuste esinemisel suposiite manustada ka kolm korda päevas.

Sümptomide leevenedes piisab paljudel juhtudel ühest suposiidist päevas või ülepäeviti. Doloproct ravi ei tohiks kesta kauem kui kaks nädalat.

 • Mida peab Doloproct suposiitide kasutamise kohta veel teadma

Enne Doloproct suposiitide kasutamist tuleb pärakupiirkond hoolikalt puhastada. Suposiite on soovitatav kasutada pärast roojamist.

Juhul kui suposiidid on soojuse tõttu pehmenenud, asetage need enne suletud fooliumümbrise avamist külma vette.


Soovitused

Võimaldamaks ennetavate ja haigustunnuseid leevendavate ravimeetmete rakendamist, peaksite te kohandama oma elustiili ja tegema muudatusi igapäevastes toimingutes.

Kui teil on istuv töö, vältige liigpehmeid toole ning liikuge palju. Vältige toiduaineid, mis isikliku kogemuse põhjal võiksid teie vaevusi suurendada. Jätke menüüst välja rasvased, raskesti seeditavad ning vürtsikad toidud. Samuti piirake kohvi ja alkohoolsete jookide tarbimist.

Oluline on soole regulaarne tühjendamine, mida on enamasti võimalik saavutada lahtisteid kasutamata. Sööge puu- ja juurvilju, salateid ning täisteraleiba, kuid vältige kontsentreeritud toite. Hoolitsege selle eest, et tühjendaksite soolt iga päev. Kui teil esineb kõhukinnisus, mis kestab kauem kui kaks päeva, võtke õrnatoimelist lahtistit.

Ravi ajal ärge kasutage karedat tualettpaberit. Pärast soole tühjendamist on soovitatav pärakupiirkond leige veega pesta. Pesemisel kasutage pehmetoimelist seepi või ärge seepi üldse kasutage. Seebi kasutamisel loputage pärakupiirkond rohke veega. Pärast pesemist kuivatage nahk ettevaatlikult ja põhjalikult.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Doloproct suposiidid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedus arvutati 661 inimest kaasanud kliiniliste uuringute andmete põhjal. Kõrvaltoimed piirdusid nahareaktsioonidega pärakupiirkonnas, kusjuures sageli esines põletustunnet (≥1%, <10%) ning aeg-ajalt allergilisi reaktsioone ning nahaärritust (≥0,1%, <1%).

Pikaajalise Doloproct ravi korral (kui ravi kestab kauem kui 4 nädalat) ei saa välistada selliste paiksete sümptomite nagu nahaatroofia (naha õhenemine), nahajutid ja teleangiektaasia (väikeste nahaveresoonte laienemisest tekkivad tähnid) esinemist.

Kui ükskõik milline kõvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

KUIDAS DOLOPROCT SUPOSIITE SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Doloproct suposiite pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Lisainfo

Mida Doloproct suposiidid sisaldavad

 • Toimeained on fluokortoloon-21-pivalaat ja lidokaiiinvesinikkloriid (veevaba). 1 suposiit sisaldab 1 mg fluokortoloon-21-pivalaati ja 40 mg lidokaiinvesinikkloriidi (veevaba).
 • Abiaine on tahke rasv.

Kuidas Doloproct suposiidid välja näevad ja pakendi sisu
Karbid, mis sisaldavad lamineeritud alumiiniumfooliumist ribapakendeid, igas 5 suposiiti.
Pakendis on 3, 10 või 120 suposiiti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi müügil olla.

Müügiloa hoidja:
Intendis GmbH
Max-Dohrn-Strasse 10
D-10589 Berliin
Saksamaa

Tootja:
Intendis Manufacturing SpA
Via E. Schering 21
I-20090 Segrate (Milano)
Itaalia
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2008.

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015