Minu Meelespea.net

Kataloog

Pakendi infoleht: Fluokortoloonpivalaat-21-pivalaat ja lidokaiinvesinikkloriid(rektaalkreem)

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui ükskõik milline kõrvaltoimestest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

Mis ravim on Doloproct kreem ja milleks seda kasutatakse

Doloproct kreemi kasutatakse hemorroididest, pärasoolepõletikust või anaalsest ekseemist põhjustatud valu ja põletiku paikseks raviks pärasoole alaosas või päraku ümbruses.

Doloproct kreem leevendab valu ja viib põletikusümptomide taandumiseni ravitavas piirkonnas.

Doloproct ei kõrvalda hemorroidide, pärasoolepõletiku ega anaalse ekseemi tekkepõhjuseid.

Mida on vaja teada enne Doloproct kreemi kasutamist

Ärge kasutage Doloproct kreemi:
 • ravitava piirkonna nahainfektsiooni korral ja juhtudel, kui kahjustatud piirkonnas esineb järgmiste haiguste sümptomeid:
  • spetsiifilised nahakahjustused (süfiliitilised ja tuberkuloossed protsessid)
  • tuulerõuged
  • vaktsiinia (reaktsioon rõugevaktsiinile)
  • genitaalherpes
 • kui te olete ülitundlik (allergiline) Doloproct kreemi mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Doloproct kreem:

Kui samaaegselt Doloproct kreemi manustamisega suguelundite või päraku piirkonda kasutatakse latekskondoome, võib rasestumisvastane kaitse olla nõrgenenud, sest Doloproct kreemis sisalduvad parafiin ja vaseliin võivad vähendada latekskondoomi tugevust.

Ravimi juhusliku suukaudse manustamise korral (eriti mitmegrammise kreemikoguse allaneelamisel), tuleb esmajoones pöörata tähelepanu lidokaiinvesinikhüdraadi süsteemsele toimele. Sõltuvalt manustatud annuse suurusest, on võimalik tõsiste kardiovaskulaarsete sümptomide esinemine, mis äärmuslikel juhtudel võivad ulatuda südamefunktsiooni kahjustusest südameseisakuni. Samuti võib esineda kesknärvisüsteemiga seotud sümptomeid nagu konvulsioonid ja hingamisraskused või hingamise lakkamine äärmuslikel juhtudel.

Doloproct kreemi kasutamisel tuleb jälgida, et kreem ei satuks silma. Pärast kreemi kasutamist on soovitatav käsi hoolikalt pesta.

Doloproct kreemi kasutamine lastel ja noorukitel ei ole soovitatav, sest kliinilisi uuringuid lastel ja noorukitel kasutamisest ei ole läbi viidud.

Rasedus ja imetamine

Doloproct kreemi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid, kuid glükokortikoididega läbi viidud loomkatsed on näidanud reproduktiivtoksilist toimet.

Piiratud arvu rasedate kohta saadud andmed viitavad võimalikule suurenenud suulaelõhede esinemise riskile nende vastsündinute hulgas, kelle emad said raseduse esimese kolme kuu jooksul süsteemset (st. organismisiseselt mõjuvat) glükokortikoidravi. Suulaelõhe on harvaesinev kaasasündinud deformatsioon ning isegi juhul kui see on tingitud süsteemsete glükokortikoidpreparaatide toimest, põhjustaksid need haiguse esinemissageduse tõusu vaid ühe või kahe juhtumi võrra 1000 naise kohta, keda ravitakse raseduse ajal võrrelduna naistega, kes raseduse ajal sellist ravi ei saa.

Andmed paiksete glükokortikoidide kasutamisest raseduse ajal on ebapiisavad, kuid välispidiselt manustatud glükokortikoidide väga madala süsteemse biosaadavuse tõttu võib riski pidada madalamaks. Üldreeglina ei tohi kortikoide sisaldavaid paikseid ravimeid raseduse esimese kolme kuu jooksul kasutada.

Rasedate ja imetavate naiste puhul tuleb enne ravi alustamist hoolikalt võrrelda ravist saadavat kasu võimalike riskidega. Eriti tuleb vältida pikaajalist ravi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Doloproct kreem ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Patsiente, kes võtavad südame rütmihäirete puhul kasutatavaid preparaate, tuleb samaaegse lidokaiinravi korral hoolikalt jälgida.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

Kuidas Doloproct kreemi kasutada

Kasutage Doloproct kreemi alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Järgnevad juhised kehtivad Doloproct kreemi manustamise kohta, juhul kui teie arst ei ole määranud teisiti. Palun järgige neid juhiseid, et Doloproct kreemi toime oleks täielik.

 • Kui tihti ja kui kaua tuleb Doloproct kreemi kasutada?

Juhul kui arst ei ole määranud teisiti, kehtivad järgnevad juhised:

Üldjuhul tuleb kreemi peale kanda kaks korda päevas, kord hommikul ja kord õhtul. Ravi esimestel päevadel võib kreemi kasutada ka kolm korda päevas. Sümptomide leevenedes piisab sageli ühest kasutuskorrast päevas. Doloproct ravi ei tohiks kesta kauem kui 2 nädalat.

 • Mida peab Doloproct kreemi kasutamise kohta veel teadma?

Enne Doloproct kreemi kasutamist tuleb pärakupiirkond hoolikalt puhastada. Kreemi on soovitatav peale kanda pärast roojamist. Määrige umbes herneterasuurune kreemikogus sõrmega päraku ümbrusse ja pärakusse, kasutades sulgurlihase vastupanu neutraliseerimiseks sõrmeotsa.

Juhul kui kreemi peab manustama pärasoolde, tuleb lisatud aplikaator keerata tuubi otsa ja selle otsik sisestada pärakusse. Seejärel võib õrnalt tuubile vajutades manustada väikese koguse kreemi.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Doloproct kreem põhjustada kõrvaltoimeid.

Kõrvaltoimete esinemissagedus arvutati 661 inimest kaasanud kliiniliste uuringute andmete põhjal. Kõrvaltoimed piirdusid nahareaktsioonidega pärakupiirkonnas, kusjuures sageli esines põletustunnet (≥1%, <10%) ning aeg-ajalt allergilisi reaktsioone ning nahaärritust (≥0,1%, <1%).

Pikaajalise Doloproct ravi korral (kui ravi kestab kauem kui 4 nädalat) ei saa välistada selliste paiksete sümptomite nagu nahaatroofia (naha õhenemine), nahajutid ja teleangiektaasia (väikeste nahaveresoonte laienemisest tekkivad tähnid) esinemist.

Doloproct kreemis sisalduvad tsetüülstearüülalkohol ja bensüülalkohol võivad põhjustada nahareaktsioone (nt. kontaktdermatiiti). Bensüülalkohol võib põhjustada ka silmade ning limaskestade ärritust.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

Doloproct kreemi säilitamine

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Doloproct kreemi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Pärast pakendi esmast avamist kõlblik 4 nädalat.

Lisainfo

 • Soovitused

Võimaldamaks ennetavate ja haigustunnuseid leevendavate ravimeetmete rakendamist, peaksite te kohandama oma elustiili ja tegema muudatusi igapäevastes toimingutes.

Kui teil on istuv töö, vältige liigpehmeid toole ning liikuge palju. Vältige toiduaineid, mis isikliku kogemuse põhjal võiksid teie vaevusi suurendada. Jätke menüüst välja rasvased, raskesti seeditavad ning vürtsikad toidud. Samuti piirake kohvi ja alkohoolsete jookide tarbimist.

Oluline on soole regulaarne tühjendamine, mida on enamasti võimalik saavutada lahtisteid kasutamata. Sööge puu- ja juurvilju, salateid ning täisteraleiba, kuid vältige kontsentreeritud toite. Hoolitsege selle eest, et tühjendaksite soolt iga päev. Kui teil esineb kõhukinnisus, mis kestab kauem kui kaks päeva, võtke õrnatoimelist lahtistit.

Ravi ajal ärge kasutage karedat tualettpaberit. Pärast soole tühjendamist on soovitatav pärakupiirkond leige veega pesta. Pesemisel kasutage pehmetoimelist seepi või ärge seepi üldse kasutage. Seebi kasutamisel loputage pärakupiirkond rohke veega. Pärast pesemist kuivatage nahk ettevaatlikult ja põhjalikult.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Mida Doloproct kreem sisaldab

 • Toimeained on fluokortoloon-21-pivalaat ja lidokaiinvesinikkloriid (veevaba). 1 g kreemi sisaldab 1 mg fluokortoloon-21-pivalaati ja 20 mg lidokaiinvesinikkloriidi (veevaba).
 • Abiained on polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat, tsetostearüülalkohol, vedel parfiin, valge pehme parafiin, naatriumedetaat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, bensüülalkohol, puhastatud vesi.

Kuidas Doloproct kreem välja näeb ja pakendi sisu

Epoksüresiiniga kaetud alumiiniumtuub, polüetüleenist keeratava korgi ja polüpropüleenist aplikatsiooniotsikuga.

Pakendi suurused: 10 g, 15 g või 30 g tuub.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:
Intendis GmbH
Max-Dhorn Strasse 10
D-10589 Berliin
Saksamaa

Tootja:
Intendis Manufacturing SpA
Via E. Schering 21
I-20090 Segrate (Milano)
Itaalia
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2008

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015