Minu Meelespea.net

Kataloog

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Femoden, 75/30 mikrogrammi kaetud tabletid gestodeen/etünüülöstradiool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
  Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Femoden ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Femoden’i kasutamist
 3. Kuidas Femoden’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Femoden’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave

Mis ravim on Femoden ja milleks seda kasutatakse

Pilli tüüp

Femoden on kombineeritud suukaudne rasestumisvastane ravim (“kombineeritud pill”). Iga tablett sisaldab väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni: gestodeeni (progestageen) ja etünüülöstradiooli (östrogeen). Väikese hormoonisisalduse tõttu on Femoden arvatud madala-annuseliste suukaudsete rasestumisvastaste ravimite hulka. Kõik tabletid pakendis sisaldavad samas annuses samu toimeaineid, st et tegemist on monofaasilise suukaudse rasestumisvastase ravimiga.

Miks kasutada Femoden’i?

Femoden’i kasutatakse rasestumise ärahoidmiseks.

Mida on vaja teada enne Femoden’i kasutamist

Ärge kasutage kombineeritud pille, kui teil esineb mõni allpool loetletud tervisehäiretest. Teatage oma arstile nende haiguste esinemisest enne, kui alustate Femoden’i võtmist. Teie arst võib teile soovitada teist tüüpi pille või mõnda teist (mitte-hormonaalset) rasestumisvastast meetodit.

Ärge kasutage Femoden’i:

 • kui teil on või on varem olnud vereringe häireid (eriti sellised häired, mis on seotud tromboosiga). Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoonesiseselt. See võib aset leida jala veresoontes (süvaveenide tromboos), kopsudes (kopsuembol), südames (südamelihase infarkt), või organismi teistes piirkondades (vt lõiku “Pillid ja tromboos”);
 • kui teil on olnud insult (põhjustatud trombist e soonesisesest verehüübest või veresoone rebendist ajus);
 • kui teil on või on varem olnud seisundeid, mis võivad olla südamelihaseinfarkti (rinnaangiin või valud rindkeres) või aju insuldi (mööduv ajuisheemia või korduvad kerged minestusehood) esmasteks tunnusteks;
 • kui teil on esinenud migreeni, millega kaasnevad nt nägemishäired, kõnehäired, nõrkus või tuimus keha mistahes piirkonnas;
 • kui teil on suhkurtõbi veresoonte kahjustusega;
 • kui teil on või on olnud pankreatiit (kõhunäärmepõletik), millega kaasneb kõrge rasvaühendite sisaldus veres;
 • kui teil on ikterus (naha kollasus) või tõsine maksa haigus;
 • kui teil on või on olnud hormoon-sõltuv rinnanäärme või suguorganite vähk;
 • kui teil on või on olnud hea- või pahaloomuline maksakasvaja;
 • kui teil on esinenud ebaselge põhjusega tupekaudseid verejookse;
 • kui te olete rase või arvate, et võite olla rase;
 • kui olete etünüülöstradiooli, gestodeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui mõni neist seisunditest peaks tekkima esmakordselt pillide võtmise ajal, tuleb pillide võtmine koheselt lõpetada ning konsulteerida arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest hoidumiseks mittehormonaalseid meetodeid (vt “Üldised soovitused”).

Üldised soovitused

Selles pakendi infolehes on kirjeldatud seisundid, mille korral tuleks pillide võtmine peatada, või millal nende toime pole piisavalt usaldusväärne. Neis olukordades tuleb teil rasedusest hoidumiseks vältida vahekordi või kasutada mitte-hormonaalseid lisameetmeid, nt kondoom jm barjäärimeetodid. Ärge kasutage rütmi ja temperatuuri meetodit. Need meetodid pole usaldusväärsed, kuna pillide kasutamine moonutab menstruaaltsükliga kaasnevaid temperatuuri ja emakakaelalima muutusi.

 

Femoden, nagu ka kõik teised rasestumisvastased pillid, ei kaitse teid HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Kui te kasutate pille ning teil esineb samaaegselt mõni allpool loetletud seisunditest, siis peaksite te olema püsiva arstliku kontrolli all. Teie arst selgitab seda teile. Niisiis, kui teil esineb mõni neist seisunditest, siis öelge seda oma arstile enne, kui alustate Femoden’i kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Femoden’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Femoden:

 • kui te suitsetate;
 • kui teil on suhkurtõbi;
 • kui te olete ülekaaluline;
 • kui teil on kõrge vererõhk;
 • kui teil on südameklapi rike või südame rütmihäired;
 • kui teil on veenide põletik (pindmine flebiit);
 • kui teil on varikoossed veenid (veenilaiendid);
 • kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud tromboos, südamelihaseinfarkt või rabandus;
 • kui teil esineb migreeni;
 • kui teil on epilepsia;
 • kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kõrge kolesterooli või triglütseriidide (ühendid, millest koosnevad neutraalrasvad) tase veres;
 • kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud rinnanäärmevähk;
 • kui teil on maksa või sapipõie haigus;
 • kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline jämesoole haigus);
 • kui teil on dissemineerunud erütematoosluupus (e SLE - haigus, mis kahjustab nahka üle kogu keha);
 • kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (e HUS - vere hüübimishäire, mis põhjustab neerukahjustusi);
 • kui teil on sirprakuline aneemia;
 • kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis või halvenes raseduse ajal või eelneva suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu; teatud ainevahetushaigus, mida nimetatakse porfüüriaks; herpes gestationis e naha- või limaskesta rasedusaegne viirushaigus; chorea Sydenham e streptokokknakuse järgselt tekkiv haigus, millele on iseloomulikud tahtmatud liigutushäired);
 • kui teil esinevad või on esinenud kloasmid (kollakas-pruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol); nende esinemisel hoiduge otsesest ultraviolett-kiirgusest;
 • kui teil esineb pärilik angioödeem. Eksogeensed östrogeenid võivad angioödeemi sümptomeid esile kutsuda või neid ägedamaks muuta. Kui teil esineb angioödeemi sümptomeid nagu näo, keele ja/või neelu turse ja/või neelamisraskused või nõgestõbi koos hingamisraskustega, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Kui mõni eelpool loetletud seisunditest ägeneb või ilmneb teil pillide kasutamise ajal esimest korda, siis peaksite te edasise ravi jätkamise osas konsulteerima oma arstiga.

Pillid ja tromboos

Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoontes (trombide e verehüüvete teke), mis põhjustab veresoonte sulgumist.

Mõnikord tekib tromboos jalgade süvaveenides (süvaveenitromboos). Kui sellisest vereklombist rebeneb tükk lahti ja liigub mööda veene ülespoole, põhjustab see kopsu veresoonte sulgust (kopsuemboolia). Süvaveenide tromboosi esineb harva.

Venoosne trombemboolia võib tekkida sõltumata sellest, kas te kasutate pille või mitte. See võib tekkida ka siis, kui rasestute. Risk haigestuda on suurem pillide kasutajatel kui mittekasutajatel, kuid see risk on oluliselt väiksem kui raseduse puhul.

Väga harva võivad vereklombid esineda südame veresoontes või aju veresoontes ning põhjustada südamelihaseinfarkti või ajurabandust e insulti. Veelgi harvem võivad trombid tekkida maksa-, neeru-, soolestiku- või silmaveresoontes.

Väga harva võib tromboos põhjustada invaliidsust või olla surma põhjustajaks.

Südamelihaseinfarkti või ajurabanduse risk tõuseb, kui te saate vanemaks. See on suurem ka suitsetamise korral. Pillide kasutamise ajal peaksite te suitsetamisest loobuma, eriti kui teil on vanust üle 35 aasta.

Kui pillide kasutamise ajal kõrgeneb teie vererõhk, siis võidakse teil soovitada nende kasutamine lõpetada.

Süvaveenitromboosi risk suureneb ajal, mil te olete sunnitud viibima operatsiooni või trauma tõttu pikemat aega voodiravil. Naistel, kes kasutavad pille, on see risk suurem. Teavitage oma arsti enne operatsiooni või haiglasse minemist pillide kasutamisest. Arst võib soovitada teil pillide võtmine peatada mõned nädalad enne operatsiooni või täieliku voodire˛iimi ajaks. Arst annab teile ka teada, millal võite pillide kasutamist jätkata, kui saate jälle liikuda.

Kui te märkate võimalikke tromboosi märke, siis lõpetage pillide võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole (vt samuti lõiku, kus on kirjeldatud millal peaksite pöörduma arsti poole).

Pillid ja vähk

Naistel, kes kasutavad pille, on rinnavähki diagnoositud veidi sagedamini kui samaealistel pille mittekasutavatel naistel. See väike erinevus kaob umbes 10 aasta jooksul pärast pillide kasutamise lõppu. Pole teada, kas see erinevus on põhjustatud pillide kasutamisest või mitte. Põhjuseks võib olla asjaolu, et pille kasutavaid naisi kontrolliti tihedamini ning see põhjustas ka vähi varasema avastamise.

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid. Sellised kasvajad võivad põhjustada kõhuõõnesisest verejooksu. Seepärast võtke ägeda kõhuvalu tekkimisel koheselt ühendust oma arstiga.

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomi viirus. Mõnede uuringute kohaselt võib pikaajaline pillide kasutamine emakakaelavähi riski veelgi suurendada, kuigi jätkuvalt ollakse lahkarvamusel, kuivõrd võib seda riski kasvu seostada muude faktoritega, nt emakakaela uuringute ning seksuaalkäitumisega (k.a barjäärimeetodite kasutamine).

Rasedus ja imetamine

Femoden’i ei tohi kasutada raseduse ajal või juhul, kui te arvate, et te olete rase. Kui te kasutate Femoden’i ning arvate, et olete rase, pöörduge koheselt oma arsti poole. Rinnaga toitmise ajal ei soovitata üldjuhul Femoden’i kasutada. Kui te soovite kasutada pille imetamise ajal, pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Femoden ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Muud ravimid ja Femoden

Teatud ravimid ei lase pillidel mõjuda nii, nagu ette nähtud. Need on mõned epilepsia (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat), tuberkuloosi (nt rifampitsiin, rifabutiin) ja HI-viiruse (nt ritonaviir, nevirapiin) ravimid; antibiootikumid (nt penitsilliinid, tetratsükliinid, griseofulviin) ning ravimtaimedest naistepuna (Hypericum perforatum), mida kasutatakse depressiivsete meeleolude leevendamiseks.

Ka pillid võivad sekkuda teiste ravimite, nt tsüklosporiini sisaldavate ravimite või epilepsiaravimi lamotrigiini toime avaldumisse.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Samuti tuleb teistele arstidele ja hambaarstidele, kes teile mingit ravimit välja kirjutavad teatada, et te kasutate Femoden’i. Nemad võivad teile öelda, kas ja kui kaua peate te kasutama lisameetmeid rasedusest hoidumiseks.

Regulaarsed arsti külastused

Kui te võtate pille, siis peate te arsti külastama regulaarselt vastavalt teie arsti korraldustele.

Võtke oma arstiga koheselt ühendust, kui:

 • te märkate mingit muutust oma tervislikus seisundis, eriti kui tegemist on muutusega, mida on kirjeldatud lõikudes “Ärge kasutage Femoden’i” ning “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”; ärge unustage neid punkte, kus on juttu lähisugulastest;
 • teil on “tüki” tunne rinnas;
 • te hakkate kasutama mõnda teist ravimit (vt lõik “Muud ravimid ja Femoden”);
 • teid ootab ees voodire˛iim või operatsioon (konsulteerige arstiga vähemalt neli nädalat enne operatsiooni);
 • teil esinevad ebaharilikud ning tugevad tupekaudsed verejooksud;
 • te unustasite tabletti võtta esimesel pakendi nädalal ning teil oli suguühe üks nädal enne seda;
 • teil on tugev kõhulahtisus;
 • teil on kaks korda järjest ära jäänud menstruatsioon või te kahtlustate, et võite olla rase (ärge alustage järgmise pakendiga enne, kui arst on teil seda lubanud).

Lõpetage tablettide võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole, kui teil ilmnevad tromboosi, südamelihaseinfarkti või ajurabanduse võimalikud sümptomid:

 • ootamatu köha;
 • tugev rindkere valu, mis võib kiirguda vasakusse kätte;
 • raskendatud hingamine;
 • iga ootamatu, tugev või pikaleveninud peavalu või migreenihoog;
 • osaline või täielik nägemise kaotus või kahekordne nägemine;
 • kõnehäired või kõnevõimetus;
 • äkiline muutus kuulmises, maitsmises või haistmises;
 • peapööritus või minestushood;
 • nõrkus või tuimus keha mistahes piirkonnas;
 • tugev kõhuvalu;
 • tugev valu või tursed jalgades.

Eelpool loetletud sümptomeid on kirjeldatud täpsemalt teistes käesoleva infolehe lõikudes.

 

Femoden sisaldab laktoosmonohüdraati ja sahharoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Femoden’i kasutada

Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide õigel kasutamisel on rasestumise võimalus ligikaudu 1% aastas. Juhul kui unustatakse pille võtta või neid ei kasutata vastavalt juhendile, võib rasestumise tõenäosus suureneda.

 • Millal ja kuidas tablette võtta?

Femoden’i pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga. Tablett tuleks sisse võtta iga päev enam-vähem samal ajal, vajadusel vähese veega. Järgige noolt pakendil kuni kõik 21 tabletti on ära võetud. Järgnevad seitse päeva on tabletivaba periood. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab see 2…3. päeval pärast viimase Femoden’i tableti võtmist. Uue Femoden’i pakendiga tehke algust vaheaja kaheksandal päeval, isegi juhul, kui vereeritus pole veel lõppenud. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval. Samas on teil ka menstruatsioonilaadne vereeritus iga kuu samal ajal.

 • Esimese Femoden’i pakendiga alustamine

Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit

Alustage Femoden’i võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Võtke tablett käesoleva nädalapäeva märgistuse alt, st kui täna on reede, siis võtke tablett märgistuse alt „R”. Seejärel järgige nädalapäevi. Femoden’i toime avaldub esimese tableti sissevõtmise hetkest, seega puudub vajadus kasutada rasestumisvastast lisameetodit.

Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2…5. päeval, kuid siis peate te esimese tsükli esimesel seitsmel päeval kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast vahendit (nt kondoom).

Kui te lähete üle kombineeritud pillilt, tuperõngalt või transdermaalselt rasestumisvastaselt plaastrilt

Te võite alustada Femoden’i võtmist järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist eelmisest pakendist (ilma tabletivaba vaheajata). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas ka mitteaktiivseid pille, siis tuleb Femoden’i võtmist alustada kohe pärast viimase aktiivse (toimeainet sisaldava) pilli võtmist (kui te pole kindel, siis küsige oma arsti või apteekri käest nõu). Te võite alustada ka hiljem, kuid mitte hiljem, kui päeval pärast eelmiste pillide tabletivaba perioodi (või päeval pärast viimase mitteaktiivse pilli võtmist). Juhul kui te kasutasite tuperõngast või transdermaalset plaastrit, alustage Femoden’i tablettide võtmist eelistatult eelneva vahendi eemaldamise päeval, kuid mitte hiljem kui päeval, mil pidi toimuma järgmine manustamine. Järgides neid juhiseid ei ole vaja kasutada kaitseks lisameetodit.

Kui te lähete üle ainult progestageen pillilt (minipill)

Te võite lõpetada minipillide võtmise suvalisel päeval ning alustada järgmisel päeval samal ajal Femoden’i võtmist. Kuid esimese seitsme päeva jooksul peaksite te siiski kasutama lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom).

Kui lähete üle süstitavatelt või implanteeritavatelt rasestumisvastastelt preparaatidelt või progestageeni-vabastavalt emakasiseselt süsteemilt (ESS)

Alustage Femoden’iga ajal, kui teile peaks tehtama järgmine süst või päeval, mil teil eemaldatakse implantaat või emakasisene süsteem. Kuid esimese seitsme päeva jooksul peaksite te siiski kasutama lisaks muid rasestumisevastaseid vahendeid (kondoom).

Pärast sünnitust

Pärast sünnitust võib arst soovitada teil enne Femoden’i kasutamise alustamist oodata ära esimene normaalne menstruaaltsükkel. Võib alustada ka varem, kuid ainult arsti soovitusel. Kui te toidate last rinnaga, siis peaksite te Femoden’i võtmise osas küsima nõu oma arstilt.

Pärast nurisünnitust või aborti

Küsige nõu oma arstilt.

Kui te võtate Femoden’i rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated üleannustamisega seotud tõsistest kahjustustest. Üleannustamise korral võib esineda iiveldust, oksendamist või tupekaudset verejooksu. Kui te avastate, et Femoden’i on sisse võtnud laps, siis pöörduge oma arsti poole.

Kui te soovite lõpetada Femoden’i kasutamise

Femoden’i võtmise võib lõpetada igal ajal, kui te seda soovite. Kui te lõpetate Femoden’i võtmise rasestumise soovist ajendatuna, siis on üldiselt soovitatav ära oodata järgmine normaalne menstruatsioon ning alles seejärel rasestuda. Sellisel juhul on lihtsam välja arvutada lapse eeldatavat sünniaega.

Kui te ei soovi rasestuda, siis küsige oma arstilt teavet muude rasestumisvastaste meetodite kohta.

MIDA TEHA, KUI…

… te unustate tabletti võtta

 • Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis on tableti toime säilinud. Võtke tablett niipea, kui see teile meenub, ning jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal.
 • Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, siis võib pillide toime olla vähenenud. Mida rohkem järjestikku asetsevaid tablette te vahele jätate, seda suurem on risk rasestuda. Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus. Seetõttu järgige allpool toodud juhendit (vt ka diagrammi).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti

 • Küsige nõu oma arstilt.

1 tablett jäi vahele 1. nädalal
Võtke vahelejäänud tablett niipea kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Lisaks kasutage järgmise 7 päeva jooksul muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom).
Kui te olite vahekorras nädal enne tableti vahelejäämist, siis on võimalik, et te olete rase. Pöörduge koheselt arsti poole.

1 tablett jäi vahele 2. nädalal
Võtke vahelejäänud tablett niipea kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Pillide toime säilib. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1 tablett jäi vahele 3. nädalal
Võite valida ühe järgnevatest võimalustest. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

 1. Võtke vahelejäänud tablett niipea kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Alustage järgmise pakendiga kohe, kui käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele. Teil ei pruugi tekkida menstruatsioonilaadset vereeritust enne teise pakendi lõpetamist, kuid teil võib tablettide võtmise ajal esineda määrimist ja läbimurde vereeritust.

või

 1. Lõpetage tablettide võtmine käesolevast pakendist, tehke 7-päevane või lühem paus (arvestades sisse ka vahele jäänud päeva) ning alustage uue pakendiga. Järgides seda skeemi alustate uue pakendiga samal nädalapäeval, nagu te seda tavaliselt teinud olete.
Kui te unustasite tabletti võtta ning tabletivabal perioodil ei tekkinud teil menstruatsioonilaadset vereeritust, siis te võite olla rase. Konsulteerige arstiga enne, kui te alustate uue pakendiga.
 

MIDA TEHA, KUI…

… teil esinevad seedetrakti häired (oksendamine, äge kõhulahtisus)

Kui te oksendate või teil on äge kõhulahtisus, võivad Femoden’is sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. Kui te oksendate 3…4 tundi pärast tableti võtmist, on see võrdne tableti vahelejätmisega. Seetõttu tuleb teil järgida nõuandeid, mis kehtivad vahelejäänud tablettide kohta. Raske kõhulahtisuse korral konsulteerige palun oma arstiga.

… te tahate menstruatsioonilaadset vereeritust edasi lükata

Selleks tuleb teil järgmise Femoden’i pakendiga alustada kohe, kui te olete käesoleva pakendi lõpetanud. Te võite selle pakendiga jätkata seni kuni soovite, st kuni pakend saab tühjaks. Kui te soovite, et vereeritus algaks, lõpetage tablettide võtmine. Teise pakendi tablettide kasutamise ajal võib teil esineda määrimist või läbimurdeverejookse. Järgmise pakendiga alustage pärast 7-päevast tabletivaba perioodi.

… te tahate muuta vereerituse alguspäeva

Kui te järgite tablettide võtmise juhiseid, siis algab teil menstruatsioonilaadne vereeritus iga nelja nädala järel samal nädalapäeval. Kui soovite veritsuse algusaega muuta, siis lühendage (mitte kunagi ärge pikendage) järgmist tabletivaba perioodi. Näiteks, kui teil algas siiani menstruatsioonilaadne vereeritus reedel ja te tahate, et see edaspidi algaks teisipäeval (3 päeva varem), siis tuleb teil alustada järgmise pakendiga 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui te jätate tabletivaba perioodi väga lühikeseks (nt 3 või vähem päeva), võib teil vereeritust mitte tekkida. Järgmise pakendi kasutamise ajal võib teil esineda määrimist või läbimurdeverejookse.

… teil tekib ootamatult verejooks

Esimestel kuudel, mil te võtate pille, võib teil esineda menstruatsioonilaadsete vereerituste vahel ebaregulaarne tupekaudne veritsus (määrimine ja läbimurdeverejooks). Sel juhul tuleb kasutada hügieenilisi abivahendeid, kuid jätkata pillide võtmist. Ebaregulaarsed vereeritused lõpevad tavaliselt pärast seda, kui teie organism on pillidega harjunud (tavaliselt umbes 3 tsükli jooksul). Kui veritsused püsivad, muutuvad tugevamaks või algavad uuesti, siis peaksite te pöörduma arsti poole.

… teil jäi menstruatsioon vahele

Kui te olete õigel ajal ära võtnud kõik tabletid, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud ägedat kõhulahtisust ning te ei ole kasutanud muid ravimeid, siis on rasedus väga ebatõenäoline. Võtke Femoden’i tavapäraselt edasi.

Kui teil jäi vahele kaks menstruatsioonilaadset vereeritust järjest, siis te võite olla rase. Teatage sellest koheselt oma arstile. Ärge alustage Femoden’i järgmist pakendit enne, kui teie arst on teid kontrollinud võimaliku raseduse välistamiseks.

 

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Pillide kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid ja tekkivaid sümptomeid on lähemalt kirjeldatud lõikudes “Pillid ja tromboos/Pillid ja vähk”. Palun lugege need lõigud läbi ning pöörduge oma arsti poole, kui te vajate lisainformatsiooni.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Pillide kasutajatel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid, kuigi need ei pruugi olla põhjustatud pillidest. Kõrvaltoimed esinevad tavaliselt pillide kasutamise esimestel kuudel ning vähenevad aja jooksul.

Organsüsteemi klass Sage
(>1/100, <1/10)
Aeg-ajalt
(>1/1000, <1/100)
Harv
(>1/10000, <1/1000)
Silma kahjustused     kontaktläätsede talumatus
Seedetrakti häired iiveldus, kõhuvalu oksendamine, kõhulahtisus  
Immuunsüsteemi häired     ülitundlikkus
Uuringud kehakaalu tõus   kehakaalu langus
Ainevahetus- ja toitumishäired   vedelikupeetus  
Närvisüsteemi häired peavalu migreen  
Psühhiaatrilised häired depressiivne meeleolu, meeleolu muutused libiido vähenemine libiido suurenemine
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired rindade valulikkus, rindade hellus rindade suurenemine eritis tupest, eritis rinnast
Naha ja nahaaluskoe kahjustused   lööve, nõgestõbi sõlmeline erüteem, mitmekujuline erüteem

Kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad eksogeensed östrogeenid esile kutsuda angioödeemi sümptomeid või neid ägedamaks muuta (vt lisaks “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Femoden”).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Femoden’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Kombineeritud pillidel on ka mitmeid häid mittekontratseptiivseid omadusi.

 • Menstruatsioonilaadsed veritsused võivad olla lühemad ning vähema verehulgaga, mille tulemuseks on väiksem aneemia oht. Menstruatsioonivalud jäävad vähemaks või kaovad sootuks.
 • Mõned tervisehäired ilmnevad 50 mikrogrammi etünüülöstradiooli (“kõrge annusega pillid”) sisaldavaid pille kasutavatel naistel harvemini. Need on healoomulised rinnanäärme haigused, munasarja tsüstid, vaagnapiirkonna põletikud, emakaväline rasedus (viljastatud munaraku arenemine väljaspool emakaõõnt), endomeetriumi- (emakalimaskesta) ja munasarjavähk. Sama toime võib esineda ka madala-annuseliste pillide puhul, kuid need andmed on tänaseks kinnitust leidnud vaid endomeetriumi- ja munasarjavähi kohta.

Mida Femoden sisaldab

Toimeained on gestodeen (75 mikrogrammi) ja etünüülöstradiool (30 mikrogrammi).

Abiained on

 • tableti tuumas: povidoon, sahharoos, makrogool 6000, kaltsiumkarbonaat, talk, montaanglükoolvaha;
 • tableti kattes: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon, naatriumkaltsiumedetaat, magneesiumstearaat.

Kuidas Femoden välja näeb ja pakendi sisu

Femoden’i tabletid on valged, ümarad, kaksikkumerad, diameetriga 5 mm.

Femoden’i tabletid paiknevad blisterpakendis, mis koosneb läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumlehest (kuumsuletava kattega).
Pakendis on 21 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja:
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Telefon: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2013

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015