Minu Meelespea.net

Meelespea.net

Üldised kasutamistingimused

Juurdepääs sellele veebilehele ja selle kasutamine toimub vastavalt järgmistele tingimustele. Palun ärge kasutage seda veebilehte, kui te ei nõustu nimetatud tingimustega. Selle veebilehe on loonud ja seda haldab OÜ Bayer registrikood 11527064, alaline asukoht aadressil Lõõtsa 2, Tallinn, edaspidi BAYER). Me jätame endale õiguse selle veebilehe sulgeda või seda või selle üldisi kasutamistingimusi või meie üldtingimusi ja meie müügi- ja tarnetingimusi osaliselt või täielikult muuta. Palun arvestage sellega, et me võime teha nimetatud muudatusi oma äranägemise järgi sellest eelnevalt ette teatamata. Seetõttu palume teil enne selle veebilehe järgmist külastust need tingimused uuesti läbi vaadata ja kontrollida, ega neid pole vahepeal mis tahes viisil parandatud või täiendatud.

Kasutamisluba
Kõik sellel veebilehel avaldatud andmed, dokumendid ja illustratsioonid on BAYERi ainuomand. Nimetatud objektide mis tahes kasutamisluba antakse ainult siis, kui kõigile asjakohastele koopiatele lisatakse autoriõiguse märge, kui nimetatud objekte kasutatakse vaid isiklikul otstarbel, kui neid ei kasutata kaubanduslikul otstarbel, kui nimetatud objekte ei muudeta mitte mingil viisil ja kui kõiki veebilehelt võetud illustratsioone kasutatakse koos nende juurde kuuluva tekstiga.

Kaubamärgid ja autoriõigus
Kõik sellel veebilehel olevad kaubamärgid on Bayeri kontserni omand, välja arvatud kui märgitud teistmoodi või kui need on mõnel muul viisil mõistetavad kui kolmandate isikute õigused. Nende kaubamärkide või teiste materjalide omavoliline kasutamine on rangelt keelatud ja seda peetakse autoriõigus- ja kaubamärgiseaduse või teiste tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

Piiratud vastutus
BAYER on koostanud sellel veebilehel avaldatud teabekogumi ettevõttesiseste ja -väliste allikate põhjal, lähtudes oma parimatest teadmistest ja usust, rakendades erialast hoolsust. Me püüame seda teabehulka pidevalt suurendada ja kaasajastada. Sellel veebilehel avaldatav teave on ette nähtud vaid BAYERi ja selle toodete ning teenuste esitlemiseks. Samas ei kinnitata ega garanteerita selgesõnaliselt ega kaudselt, et sellel veebilehel olev teave on täielik ja õige. Palun arvestage sellega, et avaldamispäeval õige olnud teave ei tarvitse hiljem enam olla õige. Seetõttu soovitame teil sellelt veebilehelt saadud teabe enne selle mis tahes viisil kasutamist üle kontrollida. Palume teil endal alati kindlaks teha, kas veebilehel antud nõuanded ja teave, eriti toodete ohutussertifikaadid ja tehnilised spetsifikatsioonid, on ajakohased ja kas neid on võimalik kasutada soovitud protsessides ja otstarvetel. Kui te soovite saada mis tahes nõuandeid ja juhiseid meie toodete või teenuste kohta, palun võtke otse meiega ühendust. Selle veebilehe kasutajad kinnitavad, et nad sisenevad veebilehele ja käsitlevad seal avaldatud teavet oma riisikol. BAYER ega ka veebilehe koostamise, loomise ja edastamisega tegelevad kolmandad isikud ei vastuta kahju või kahjustuste eest, mis tulenevad sellele veebilehele pöördumisest või võimatusest sellele pöörduda või selle veebilehe kasutamisest või võimatusest seda kasutada või sellel veebilehel avaldatud teabele tuginemisest.

Kolmandatest isikutest müüjate veebilehed/lingid
Sellel veebilehel on toodud lingid/viited kolmandate isikute veebilehtedele. BAYER ei kinnita selliste linkide avaldamisega nende veebilehtede sisu õigsust. BAYER ei vastuta ka mingil viisil nende veebilehtede käideldavuse ja sisu ega ka nende sisu kasutamisest tuleneva mis tahes kahju või kahjustuste eest. BAYER ei garanteeri lingitud veebilehtedel toodud teabe ühtset kvaliteeti. Teiste veebilehtede lingid on toodud vaid kasutajamugavuse huvides. Kasutajad sisenevad lingitud veebilehtedele oma riisikol. Kasutajad ei pea mitte mingil viisil piirduma vaid lingitud veebilehtedega.

Kasutaja poolt esitatavad andmed
Selle veebilehe kasutaja vastutab täielikult tema poolt BAYERile saadetavate andmete sisu ja korrektsuse eest ja on kohustatud tagama, et ta ei riku neid andmeid esitades mis tahes kolmanda isiku õigusi. Veebilehe kasutaja annab BAYERile loa esitatud andmed salvestada ja kasutada neid statistilistes analüüsides või mis tahes muul konkreetsel ärialasel eesmärgil, välja arvatud isikuandmeid sisaldav teave, mis ei kuulu põhiandmete või kasutamisandmete hulka. Bayeril on õigus kasutada sellistes teadetes sisalduvat teavet, sealhulgas neis sisalduvaid ideid, leiutisi, kavandeid, tehnikaid ja eriteadmisi mis tahes eesmärgil, näiteks oma toodete või teenuste väljatöötamiseks, tootmiseks ja/või turustamiseks ning sellist teavet paljundada ja teha seda kolmandatele isikutele mis tahes piiranguteta kättesaadavaks.

Rahvusvahelised kasutajad
BAYER kontrollib, käitleb ja kaasajastab seda veebilehte regulaarselt. See on ette nähtud kasutamiseks vaid Eestis. Bayer ei garanteeri, et sellel veebilehel sisalduvad andmed kehtivad ka väljaspool Eestit, ja eeskätt seda, et seal turustatavad tooted on sama välimuse ja suurusega ning saadaval samadel tingimustel. Kui te külastate seda veebilehte või laete sealt midagi alla väljaspool nimetatud regiooni, peate te ise vastutama selle eest, et teie tegevus on kooskõlas teie asukohas kehtiva seadusandlusega. Sellel veebilehel toodud tooted võivad olla riigiti erineva pakendi, pakendi suuruse või erineva teksti või markeeringuga.

BAYERi toodete müük
Meie tooteid müüakse vastavalt meie üldiste müügi- ja tarnetingimuste kehtivale versioonile.

Sisselogimisega veebileht: juurdepääsuõigused
Palun pidage meeles, et te olete kohustatud kaitsma oma juurdepääsuõigusi kõrvaliste isikute eest ja hoidma ära nimetatud õiguste kasutamise ilma teie loata. Te peate BAYERit viivitamatult sellest teavitama, kui te avastate, et BAYERi veebilehel avaldatud andmetega seonduvalt on rikutud turvanõudeid, kui teie juurdepääsuõigused on sattunud kõrvaliste isikute kätte või kui te olete avastanud, et kõrvaline isik võib neid juurdepääsuõigusi kasutada.

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015